Mới nhất Chủ đề mới Tài nguyên mới Trả lời nhiều Tương tác nhiều Xem nhiều

Kết nối file CSS vào file HTML

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 0
  • Xem 33

Master

Đầy tớ nhân dân
Staff member
Quản lý
12/12/19
3,128
6,029
Bến Tre
gianghi.net
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt

Nội fung file index.html​

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
...Phần thân viết ở đây...
</body>
</html>

Nội fung file style.css​

Nếu không có nội dung thì file CSS có thể là file rỗng, hoặc chứa dòng khai báo charset, ở đây ta tạm thời sử dụng file rỗng:

Kết nối file CSS vào file HTML​

Chúng ta kết nối file CSS vào file HTML thông qua thẻ <link>, cách sử dụng thẻ này như thế nào các bạn có thể xem bên phần tham khảo.
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Tiêu đề trang web</title>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" media="screen,print" />
</head>

<body>
...Phần thân viết ở đây...
</body>
</html>
Thuộc tính href ta phân tích như sau:
  • style.css là một file có tên là style với định dạng file là .css
  • css là folder chứa file style.css
Như vậy css/style.css sẽ dẫn đường dẫn tới file style.css trong thư mục css.

Cách viết một nội dung CSS​

Viết nội dung CSS theo cấu trúc như sau:
Bộ chọn { thuộc tính: giá trị; }
p { color: red; }
Chúng ta có thể viết nhiều cặp thuộc tínhgiá trị cho bộ chọn, mỗi cặp thuộc tính và giá trị có thể viết cách nhau bởi dấu chấm phẩy.
p { color: red; float: left; padding-left: 10px; }
Đoạn code trên tương tự như đoạn code sau:
p {
color: red;
float: left;
padding-left: 10px;
}

Cách viết bộ chọn CSS​

Giả sử ta có file HTML như sau:
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Tiêu đề trang web</title>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" media="screen,print" />
</head>

<body>
<div id="content">
<ul>
<li>Mục 01</li>
<li>Mục 02</li>
<li>Mục 03</li>
<li>Mục 04</li>
</ul>
<p>Đoạn văn</p>
</div>

<div class="navi">
<p>Nội dung navi</p>
</div>
</body>
</html>

Bộ chọn theo tên id

tag#tênid { thuộc tính: giá trị; }
  • Bắt buộc phải có ký tự dấu "#" và tênid
div#content { width: 600px; }

Bộ chọn theo tên class

tag.tênclass { thuộc tính: giá trị; }
  • Bắt buộc phải có ký tự dấu "." và tênclass
div.navi { background: #333333; }

Bộ chọn theo cấp bậc​

[tag cha] [tag con] [tag cháu] { thuộc tính: giá trị; }
  • Cấu trúc này không bắt buộc, tuy nhiên cấu trúc này sẽ thuận tiện trong việc điều chỉnh các thành phần con bên trong, và cũng để xác định thứ tự ưu tiên trong CSS.
  • Trong file HTML bên trên, trong phần contentnavi đều có tồn tại thành phần <p> nếu sử dụng cách chọn tag { thuộc tính: giá trị;} thì ta sẽ không thể nào chọn được đâu là thành phần thuộc content, đâu là thành phần thuộc navi, tuy nhiên sử dụng cách chọn theo cấp bậc thì việc này lại rất dễ dàng:
div#content p { color: #333333; } /* Chon thanh phan p theo content*/

div.navi p { background: #333333; } /* Chon thanh phan p theo navi*/

div#content ul li { display: inline; } /* Chon thanh phan li theo content*/
Chúng ta có thể xem thêm các bộ chọn khác tại phần tham khảo.

Cách viết một comment trong file CSS​

Comment là một dạng ghi chú, giúp người viết code giải thích nghĩa cho từng đoạn code, cách viết một comment trong CSS như sau:
/* Đây là dòng comment */
 
Back
Bên trên