Mới nhất Chủ đề mới Tài nguyên mới Trả lời nhiều Tương tác nhiều Xem nhiều

 • Chủ đề
  Diễn đàn
  Trả lời
  Lượt xem
  Thời gian
  Trả lời cuối cùng
  Không tìm thấy.

Hỏi Giúp mình giải bài tập này với

Nguyễn Quốc Trung

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
9/11/21
89
260
Nguyễn Quốc Trung
Cho hỗn hợp A gồm 16g [imath]Fe_2O_3[/imath] và 6,4g [imath]CuO[/imath] vào 160ml dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] 2M. Sau phản ứng thấy còn m gam rắn không tan
a/ Tính m.
b/ Tính thể tích dung dịch hỗn hợp gồm axit [imath]HCl[/imath] 1M và axit [imath]H_2SO_4[/imath] 0,5M cần dùng để phản ứng hết hỗn hợp A.
@GH2009 @Hoai Ngoc
 
Giải:
a) [imath]n_{Fe_2O_3}[/imath] = 0,1mol => n_O = 0,3 mol
[imath]n_{CuO}[/imath] = 0,08mol => [imath]n_O[/imath] = 0,08 mol
[imath]n_{H_2SO_4}[/imath] = 0,32mol => [imath]n_{SO_4}[/imath] = 0,32 mol
Ta có: [imath]n_{O(A)} > n_{SO_4(axit)} (0,38>0,32)[/imath] => axit thiếu
*TH1: [imath]Fe_2O_3[/imath] p/ư với axit trước:
[imath]Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O[/imath]
0,1--------> 0,3 (mol)
[imath]CuO + H_2SO_4 \to CuSO_4 + H_2O[/imath]
0,02<---0,02 (mol)
m = (0,08-0,02) . 80 = 4,8g
*TH2: CuO p/ư với axit trước:
[imath]CuO + H_2SO_4 \to CuSO_4 + H_2O[/imath]
0,08----->0,08 (mol)
[imath]Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O[/imath]
0,08<--------0,24 (mol)
m = (0,1-0,08) . 160 = 3,2g
Thực tế 2 phản ứng này xảy ra song song nên 3,2g < m < 4,8g
b)
Gọi x là thể tích của dung dịch hỗn hợp gồm [imath]H_2SO_4[/imath] và HCl
=> [imath]n_{H_2SO_4}[/imath] = 0,5x => [imath]n_{H(H_2SO_4)}[/imath] = x
[imath]n_{HCl}[/imath] = x => [imath]n_{H(HCl)}[/imath] = x
[imath]n_{H(hh)}[/imath] = x + x = 2x
*Giả sử hỗn hợp axit chỉ có [imath]H_2SO_4[/imath]
[imath]Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O[/imath]
0,1----------->0,3
[imath]CuO + H_2SO_4 \to CuSO_4 + H_2O[/imath]
0,08------>0,08
[imath]n_{H_2SO_4}[/imath] = 0,3 + 0,08 = 0,38 mol => [imath]n_H[/imath] = 0,76
Ta có: 2x = 0,76 => x = 0,38 lít
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên