Hỏi Giúp mình giải bài tập này với

Nguyễn Quốc Trung

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
9/11/21
46
128
VNĐ
0
Nguyễn Quốc Trung
Cho hỗn hợp A gồm 16g [imath]Fe_2O_3[/imath] và 6,4g [imath]CuO[/imath] vào 160ml dung dịch [imath]H_2SO_4[/imath] 2M. Sau phản ứng thấy còn m gam rắn không tan
a/ Tính m.
b/ Tính thể tích dung dịch hỗn hợp gồm axit [imath]HCl[/imath] 1M và axit [imath]H_2SO_4[/imath] 0,5M cần dùng để phản ứng hết hỗn hợp A.
@GH2009 @Hoai Ngoc
 
Giải:
a) [imath]n_{Fe_2O_3}[/imath] = 0,1mol => n_O = 0,3 mol
[imath]n_{CuO}[/imath] = 0,08mol => [imath]n_O[/imath] = 0,08 mol
[imath]n_{H_2SO_4}[/imath] = 0,32mol => [imath]n_{SO_4}[/imath] = 0,32 mol
Ta có: [imath]n_{O(A)} > n_{SO_4(axit)} (0,38>0,32)[/imath] => axit thiếu
*TH1: [imath]Fe_2O_3[/imath] p/ư với axit trước:
[imath]Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O[/imath]
0,1--------> 0,3 (mol)
[imath]CuO + H_2SO_4 \to CuSO_4 + H_2O[/imath]
0,02<---0,02 (mol)
m = (0,08-0,02) . 80 = 4,8g
*TH2: CuO p/ư với axit trước:
[imath]CuO + H_2SO_4 \to CuSO_4 + H_2O[/imath]
0,08----->0,08 (mol)
[imath]Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O[/imath]
0,08<--------0,24 (mol)
m = (0,1-0,08) . 160 = 3,2g
Thực tế 2 phản ứng này xảy ra song song nên 3,2g < m < 4,8g
b)
Gọi x là thể tích của dung dịch hỗn hợp gồm [imath]H_2SO_4[/imath] và HCl
=> [imath]n_{H_2SO_4}[/imath] = 0,5x => [imath]n_{H(H_2SO_4)}[/imath] = x
[imath]n_{HCl}[/imath] = x => [imath]n_{H(HCl)}[/imath] = x
[imath]n_{H(hh)}[/imath] = x + x = 2x
*Giả sử hỗn hợp axit chỉ có [imath]H_2SO_4[/imath]
[imath]Fe_2O_3 + 3H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O[/imath]
0,1----------->0,3
[imath]CuO + H_2SO_4 \to CuSO_4 + H_2O[/imath]
0,08------>0,08
[imath]n_{H_2SO_4}[/imath] = 0,3 + 0,08 = 0,38 mol => [imath]n_H[/imath] = 0,76
Ta có: 2x = 0,76 => x = 0,38 lít
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tài nguyên mới

Back
Bên trên