Mới nhất Chủ đề mới Tài nguyên mới Trả lời nhiều Tương tác nhiều Xem nhiều

 • Chủ đề
  Diễn đàn
  Trả lời
  Lượt xem
  Thời gian
  Trả lời cuối cùng
  Không tìm thấy.

BD Hóa 8 Giúp em bài tập này với!

 • Thread starter GH2009
 • Ngày bắt đầu
 • Trả lời 2
 • Xem 373

GH2009

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Gold Member
Thành viên
12/3/20
184
612
14
Bến Tre
Nguyễn H Gia Hưng
Bài III (Đề2/33đề/trang8):
1.
Đốt cháy m gam đơn chất X ( là chất rắn màu đỏ) trong oxi dư thu được chất rắn Y ( chất Y tan trong nước thành 1 dung dịch axit tương ứng với Y ). Cho toàn bộ chất rắn Y vào 500ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,5M và KOH 1M đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng, làm khô các chất thu được 47,24 gam chất rắn khan. Tìm giá trị của m.
Bài V (Đề 7/33đề/trang36):
Hòa tan 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu bằng 87,5 gam dung dịch [imath]HNO_3[/imath] 50,4% , sau khi kim loại tan hết thì thu được dung dịch X và hỗn hợp khí B gồm 2 khí NO và [imath]NO_2[/imath]. Thêm 500ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi có phản ứng [imath]2KNO_3 \overset{t^o}\to 2KNO_2 + O_2[/imath] thì thu được 41,05 gam chất rắn. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
a. Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong A​
b. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch X​
@Minh Đăng @Minh Thái @Phạm Anh Thư @Phương Dung
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài III:
Ta thấy: X là chất rắn màu đỏ, oxit của X tan trong nước tạo thành axit
=> X là Photpho (P)
Gọi x là số mol P
[imath]4P+5O_2 \overset{t^o}\to 2P_2O_5[/imath]
x--------------->0,5x (mol)
[imath]P_2O_5 +3H_2O \to 2H_3PO_4[/imath]
0,5x--------------->x (mol)
Ta có:
[imath]n_{NaOH}[/imath]= 0,5 . 0,5=0,25 mol => [imath]n_{Na}[/imath]= 0,25 mol
[imath]n_{KOH}[/imath]=0,5. 1=0,5 mol => [imath]n_{K}[/imath]=0,5 mol
Gọi M là CT chung của Na và K
[imath]M_M=\frac{23. 0,25 + 39.0,5}{0,75}[/imath]= [imath]\frac{101}{3}[/imath] g/mol
TH1: Sản phẩm là [imath]M_3PO_4[/imath]
[imath]3MOH + H_3PO_4 \to M_3PO_4 +3H_2O[/imath]
0,75--------------------> 0,75/3 (mol)
=> [imath]m_{muối}[/imath]= 0,75/3 . ([imath]\frac{101}{3}[/imath].3 + 31 + 16.4)=49 g > 47,24g (loại)
TH2: Sản phẩm là [imath]M_2HPO_4[/imath]
[imath]2MOH + H_3PO_4 \to M_2HPO_4+2H_2O[/imath]
0,75-------------->0,375 (mol)
=> [imath]m_{muối}[/imath]= 61,25g > 47,24g (loại)
TH3: Sản phẩm là [imath]MH_2PO_4[/imath]
[imath]MOH + H_3PO_4 \to MH_2PO_4 +H_2O[/imath]
0,75---------------->0,75 (mol)
=> [imath]m_{muối}[/imath]=98g > 47,24g (loại)
Vậy: Sản phẩm gồm [imath]M_3PO_4[/imath] và MOH dư
[imath]3MOH + H_3PO_4 \to M_3PO_4 +3H_2O[/imath]
---------------x--------------->3x (mol)
BTKL => 98x +( [imath]\frac{101}{3}[/imath]+ 17).0,75 = 47,24 + 18.3x
=> x= 0,21
=> m=6,51g
 
Bài V (Đề 7/33 đề/trang 36):
a.
[imath]n_{HNO_3}=\frac{87,5.50,4}{100.63}[/imath] = 0,7(mol)
[imath]n_{KOH}[/imath] = 0,5 . 1 = 0,5(mol)
Y: hiđroxit của Fe, Cu
Nếu KOH hết => Z và T: [imath]KNO_3[/imath], các muối nitrat
Sau khi nung T: [imath]KNO_2,Fe_2O_3[/imath], CuO
[imath]n_{KNO_2}=n_{KNO_3}=n_{KOH}[/imath] = 0,5(mol)
[imath]m_{KNO_2}[/imath] = 85 . 0,5 = 42,5(g) > [imath]m_{chất rắn}[/imath] => Loại
Nếu KOH dư => Z và T: [imath]KNO_3[/imath], KOH dư
=> Y: các hiđroxit của Fe, Cu
Sau khi nung Y: [imath]Fe_2O_3[/imath], CuO
Gọi x, y lần lượt là số mol Fe, Cu trong 11,6 gam hỗn hợp A
[imath]n_{Fe,Cu(Y)}=n_{Fe,Cu(ban đầu)}[/imath]
[imath]m_A[/imath] = 56x + 64y = 11,6(g) (1)
[imath]m_{chất rắn(sau khi nung Y)}[/imath] = 160 . 0,5x + 80y = 16(g) (2)
Từ (1) và (2) suy ra: x = 0,15; y = 0,05 (mol)
[imath]\%m_{Fe}=\frac{56.0,15}{11,6}[/imath] . 100% = 72,41%;
[imath]\%m_{Cu}=\frac{64.0,05}{11,6}[/imath] . 100% = 27,59%.
b. [imath]n_{NO_3(X)}=n_{NO_2(T)}=\frac{m_{chất rắn(nung T)}-m_{KOH(ban đầu)}}{M_{NO_2}-M_{OH}}=\frac{41,05-56.0,5}{46-17}[/imath] = 0,45(mol)
Nếu X chỉ chứa [imath]Fe(NO_3)_3,Cu(NO_3)_2[/imath]:
[imath]n_{NO_3(muối)}=3n_{Fe}+2n_{Cu}[/imath] = 3 . 0,15 + 2 . 0,05 = 0,55(mol) > [imath]n_{NO_3}[/imath] (0,45 mol)
=> X chứa [imath]Fe(NO_3)_2,Fe(NO_3)_3,Cu(NO_3)_2[/imath]
[imath]n_{Cu(NO_3)_2}=n_{Cu}[/imath] = 0,05(mol)
Gọi a, b lần lượt là số mol [imath]Fe(NO_3)_2,Fe(NO_3)_3[/imath]
[imath]n_{Fe}[/imath] = a + b = 0,15(mol) (3)
[imath]n_{NO_3(muối Fe)}=n_{NO_3}-2n_{Cu}[/imath]
<=> 2a + 3b = 0,45 – 2 . 0,05 = 0,35 (4)
Từ (3) và (4) suy ra: a = 0,1; b = 0,05 (mol)
[imath]n_{H_2O}=\frac{n_{HNO_3}}{2}=\frac{0,7}{2}[/imath] = 0,35(mol)
[imath]m_{HNO_3}=m_{NO_3}+m_{H_2O}+m_B[/imath]
<=> 63 . 0,7 = 62 . 0,45 + 18 . 0,35 + [imath]m_B[/imath]
<=> [imath]m_B[/imath] = 9,9(g)
[imath]m_{dd sau phản ứng}=m_A+m_{dd HNO_3}-m_B[/imath] = 11,6 + 87,5 – 9,9 = 89,2(g)
[imath]C\%_{Fe(NO_3)_2}=\frac{180.0,1}{89,2}[/imath] . 100% = 20,179%;
[imath]C\%_{Fe(NO_3)_3}=\frac{242.0,05}{89,2}[/imath] . 100% = 13,565%;
[imath]C\%_{Cu(NO_3)_2}=\frac{188.0,05}{89,2}[/imath] . 100% = 10,538%.
 
Back
Bên trên