Hóa 8 Bài Tập Luyện Tập 2

Chào mừng đến với cộng đồng Hóa học THCS

Hãy tham gia hôm nay, Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau!

Gia Thành

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
13/11/21
45
109
VNĐ
0
Nguyễn Gia Thành
Câu1:
[imath]Cu(OH)_2 [/imath]
Vì [imath]OH_2 [/imath]hóa trị I = b . y = I . 2 = 2
Gọi a là hóa trị của [imath] Cu [/imath]
[imath] Cu(OH)_2 [/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có:
a . 1 = I . 2
a = [imath]\frac{I . 2}{ 1 }[/imath] = II
Vậy hóa trị của đồng trong trong [imath] Cu(OH)_2 [/imath] là II

[imath]PCl_ 5 [/imath]
Vì [imath]Cl [/imath]hóa trị I = b . y = I . 2 = 2
Gọi a là hóa trị của [imath]P [/imath]
[imath] PCl_5 [/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có:
a . 1 = I . 5
a = [imath]\frac{I . 5}{ 1 }[/imath] = IV
Vậy hóa trị của Photpho trong trong [imath] PCl_5[/imath] là IV

[imath]SiO_2 [/imath]
Vì [imath] O [/imath] hóa trị II = b . y = II . 2 = 4
Gọi a là hóa trị của [imath] Si [/imath]
[imath] SiO_2[/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có:
a . 1 = II . 2
a = [imath]\frac{II . 2}{ 1 }[/imath] = IV
Vậy hóa trị của [imath] SIlic [/imath] trong trong [imath] SiO_2[/imath] là IV

[imath]Fe(NO_3) [/imath]
Vì nhóm [imath]NO_3 [/imath] có hóa trị II = b . y = II . 3 = 6
Gọi a là hóa trị của [imath] Fe [/imath]
[imath] Fe(NO_3)[/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có:
a . 1 = II . 3
a = [imath]\frac{II . 3}{ 1 }[/imath] = VI
Vậy hóa trị của sắt trong trong [imath] Fe(NO_3)[/imath] là VI

Câu 2:
[imath]XO [/imath]
Gọi a là hóa trị của [imath] X [/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có:
a . 1 = II . 1
a = [imath]\frac{II . 1}{ 1 }[/imath] = II
[imath]\implies[/imath] [imath] X [/imath]có hóa trị là :II

[imath]YH_3 [/imath]
Gọi a là hóa trị của [imath] Y [/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có:
a . 1 = I . 3
a = [imath]\frac{I . 3}{ 1 }[/imath] = III
[imath]\implies[/imath] Y có hóa trị là :III

[imath]X ( II ) [/imath] [imath] Y (III) [/imath]
Gọi x, y là phân tử của [imath]X [/imath] , [imath] Y [/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có: [imath]\frac{x}{y }[/imath] = [imath]\frac{III}{II }[/imath]=[imath]\frac{3}{2 }[/imath] từ đó => x = 3; y = 2
[imath]X_xY_y[/imath] = [imath]X_3Y_2 [/imath]
Vậy công thức hóa học là: D (= [imath]X_3Y_2 [/imath] )

Câu 3:
[imath]Fe_2O_3 [/imath]
Gọi a là hóa trị của [imath] Fe [/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có:
a . 2 = II . 3
a = [imath]\frac{II . 3}{ 2 }[/imath] = III
[imath]\implies[/imath] Fe có hóa trị là :III

[imath]Fe ( III ) [/imath] [imath] SO_4 (II) [/imath]
Gọi x, y là phân tử của [imath]Fe [/imath] , [imath] SO_4 [/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có: [imath]\frac{x}{y }[/imath] = [imath]\frac{II}{III}[/imath]=[imath]\frac{2}{3 }[/imath] từ đó => x = 2; y = 3
[imath]Fe_x(SO_4)_y[/imath] = [imath]Fe_2(SO_4)_3 [/imath]
Vậy công thức hóa học là: D ([imath]Fe_2(SO_4)_3 [/imath])

Câu 4:
a)[imath]K ( I ) [/imath], [imath] Cl(I) [/imath]
Gọi x, y là phân tử của [imath]K [/imath] , [imath] Cl[/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có: [imath]\frac{x}{y }[/imath] = [imath]\frac{I}{I}[/imath]=[imath]\frac{1}{1 }[/imath] từ đó => x = 1; y = 1
Công thức hóa học [imath]K_xCl_y[/imath] = [imath] KCl [/imath]
Phân tử khối của [imath] KCl [/imath] = 1 . 39 + 1 . 35,5 = 74,5 đvC

[imath]Ba ( II ) [/imath], [imath] Cl(I) [/imath]
Gọi x, y là phân tử của [imath]Ba [/imath] , [imath] Cl[/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có: [imath]\frac{x}{y }[/imath] = [imath]\frac{II}{I}[/imath]=[imath]\frac{1}{2 }[/imath] từ đó => x = 1; y = 2
Công thức hóa học [imath]Ba_xCl_y[/imath] = [imath] BaCl_2 [/imath]
Phân tử khối của [imath] BaCl_2 [/imath] = 1 . 137 + 2 . 35,5= 208 đvC

[imath]Al ( III ) [/imath], [imath] Cl(I) [/imath]
Gọi x, y là phân tử của [imath]Al [/imath] , [imath] Cl[/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có: [imath]\frac{x}{y }[/imath] = [imath]\frac{I}{III}[/imath]=[imath]\frac{1}{3 }[/imath] từ đó => x = 1; y = 3
Công thức hóa học [imath]Al_xCl_y[/imath] = [imath] AlCl_3[/imath]
Phân tử khối của [imath] AlCl_3[/imath] = 1 . 27 + 3 . 35,5= 133,5 đvC

b)[imath]K ( I ) [/imath], [imath] SO_4 (II) [/imath]
Gọi x, y là phân tử của [imath]K [/imath] , [imath] SO_4[/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có: [imath]\frac{x}{y }[/imath] = [imath]\frac{II}{I}[/imath]=[imath]\frac{2}{1 }[/imath] từ đó => x = 2; y = 1
Công thức hóa học [imath]K_x(SO_4)_y[/imath] = [imath] K_2(SO_4) [/imath]
Phân tử khối của [imath] K_2(SO_4) [/imath]
= 2 . 39 + 1 . 32 + 16 . 4 = 174 đvC

[imath]Ba ( II ) [/imath], [imath] SO_4 (II) [/imath]
Gọi x, y là phân tử của [imath]Ba [/imath] , [imath] SO_4[/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có: [imath]\frac{x}{y }[/imath] = [imath]\frac{II}{II}[/imath]=[imath]\frac{2}{2 [/imath] từ đó => x = 1; y = 1
Công thức hóa học [imath]Ba_x(SO_4)_y[/imath] = [imath] Ba(SO_4) [/imath]
Phân tử khối của [imath] BaSO_4 [/imath] = 1 . 137 + 1 . 32 + 4 . 16 = 233 đvC

[imath]Al ( III ) [/imath], [imath] SO_4(II) [/imath]
Gọi x, y là phân tử của [imath]Al [/imath] , [imath] SO_4[/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có: [imath]\frac{x}{y }[/imath] = [imath]\frac{II}{III}[/imath]=[imath]\frac{2}{3 }[/imath] từ đó => x = 2; y = 3
Công thức hóa học [imath]Al_x(SO_4)_y[/imath] = [imath] Al_2(SO_4)_3[/imath]
Phân tử khối của[imath] Al_2(SO_4)_3[/imath]
= 2 . 27 + (1 . 32 + 1 . 16 . 4 ) . 3 = 342 đvC
 

GH2009

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
12/3/20
55
153
Bến Tre
VNĐ
0
Nguyễn H Gia Hưng
 • [imath]X_3Y_2[/imath]
 • 1. Gọi a là hóa trị của Cu
  Theo quy tắc hóa trị ta có:
  a.1=I.2=>a=I.2:1=II
  Vậy Cu hóa trị II

 • Gọi a là hóa trị của P
  Theo quy tắc hóa trị ta có:
  a.1=I.5=>I.5:1=V
  Vậy P có hóa trị V

 • Gọi a là hóa trị của Fe
  Theo quy tắc hóa trị ta có:
  a.1=I.3=>I.3:1=III
  Vậy Fe có hóa trị III
  2. Vì X liên kết với 1 O nên X có hóa trị II
  Vì Y liên kết với 3 H nên Y có hóa trị là III
  Gọi công thức tổng quát của hợp chất là XIIxYIIIy
  theo quy tác hóa trị: II.x=III.y
  Lâp tỉ lệ: ==> {x=III;y=II}
  công thức hóa học là X3Y2
  Vậy đáp án đúng là D
  3. Hóa trị của Fe trong hợp chất [imath]Fe_2O_3[/imath] là III
  Vì tối giản nên III=y ; II=x
  Công thức hóa học là [imath]Fe_2(SO_4)_3[/imath]
  Đáp án đúng là D
  4. A) Hóa trị của kali K là I
  Hóa trị của Cl là I
  Vì tối giản nên I=x ; I=y
  công thức hóa học là KCl
  Phân tử khối: 39+35.5=74.5 đvC
 • Hóa trị của Ba là II
  Hóa trị của Cl là I
  Vì tối giản nên II=y ; I=x
  công thức hóa học: [imath]BaCl_2[/imath]
 • PTK: 137+35.5.2=208đvC
  Hóa trị của Al là III
  của Cl là I
 • tối giản nên III=y ; I=x
  công thức hóa học: [imath]AlCl_3[/imath]
  PTK: 27+35,5.3=133.5
 • b) Hóa trị của kali K là I
  Hóa trị của nhóm [imath]SO_4[/imath] là II
  Vì tối giản nên II=x ; I=y
  công thức hóa học là [imath]K_2(SO_4)[/imath]
  Phân tử khối: 39+32+16.4=135 đvC
 • Hóa trị của Ba là II
  Hóa trị của nhóm [imath]SO_4[/imath] là II
  Vì = nên I=y ; I=x
  công thức hóa học: [imath]BaSO_4[/imath]
 • PTK: 137+32+16.4=233đvC
  Hóa trị của Al là III
  Hóa trị của SO4 là II
II:III tối giản nên III=y ; II=x
công thức hóa học: [imath]Al_2(SO_4)_3[/imath]
PTK: 27.2+(32+16.4).3=342đvC
 

Nguyễn Quốc Trung

Thành viên tích cực
Platinum Member
Thành viên
9/11/21
35
95
VNĐ
0
Nguyễn Quốc Trung
Bài 1
Cu(OH)2,
Gọi a là hóa trị của Cu

Theo quy tắc hóa trị ta có
a.1=I.2
=> a = I.2:1=II
Vậy Cu trong Cu(OH)2 có hóa trị II

PCl5
Gọi a là hóa trị của P
Theo quy tắc hóa trị ta có
a.1=I.5
=> a = I.5:1=V
Vậy P trong PCl5 có hóa trị V
SiO2
Gọi a là hóa trị của Si
Theo quy tắc hóa trị ta có
a.1=II.2
=> a= II.2:1 = IV
Vậy Si trong công thức SiO2 là IV
Fe(NO3)3
Gọi a là hóa trị của Fe

Theo quy tắc hóa trị ta có
a.1=I.3
=> a= I.3:1= III
Vậy Fe trong công thức Fe(NO3)3 là III

Bài 2.

D X3Y2
Vì O hóa trị II, H hóa trị I
Lập nhanh
XIIYIII
X3Y2
Vậy: X3Y2
Bài 3 C Fe2(SO4)2
Bài 4.KCl
K2(SO4)
BaCl2
Ba(SO4)
AlCl3
Al2(SO4)3
KCl = 39+35,5 = 74.5 dvC
K2(SO4) = 39.2+(32+16).4=174 dvC
BaCl2 = 137+35,5.2=208 dvC
Ba(SO4) = 137+(32+16).4=233 dvC
AlCl3 = 27+35.5.3=103,5 dvC
Al2(SO4)3 = 27.2+(32+16.4).3=630 dvC
 

Minh Tu

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
12/3/20
45
142
Bến Tre
VNĐ
0
Lê Thị Minh Tú
Bài làm
1.
[imath]Cu(OH)_{2}[/imath]
Gọi a là hóa trị của Cu
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]a.1=I.2 \implies a= \frac{\mathrm I.2}{\mathrm 1} =II[/imath]
Vậy hóa trị của Cu trong [imath]Cu(OH)_{2}[/imath] là [imath](II)[/imath]
[imath]PCl_{5}[/imath]
Gọi b là hóa trị của P
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]b.1=I.5 \implies b= \frac{\mathrm I.5}{\mathrm 1} =V[/imath]
Vậy hóa trị của P trong [imath]PCl_{5}[/imath] là [imath](V)[/imath]
[imath]SiO_{2}[/imath]
Gọi x là hóa trị của Si
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.1=II.2 \implies x= \frac{\mathrm II.2}{\mathrm 1} =IV[/imath]
Vậy hóa trị của Si trong [imath]SiO_{2}[/imath] là [imath](IV)[/imath]
[imath]Fe(NO_{3})_{3}[/imath]
Gọi y là hóa trị của Fe
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]y.1=I.3\implies y= \frac{\mathrm I.3}{\mathrm 1} =III[/imath]
Vậy hóa trị của Fe trong [imath]Fe(NO_{3})_{3}[/imath] là [imath](III)[/imath]
2.
[imath]XO[/imath]
Gọi a là hóa trị của X
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]a.1=II.1\implies a= \frac{\mathrm II.1}{\mathrm 1} =II[/imath]
Vậy hóa trị của X là [imath](II)[/imath]
[imath]YH_{3}[/imath]
Gọi b là hóa trị của Y
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]b.1=I.3 \implies b= \frac{\mathrm I.3}{\mathrm 1} =III[/imath]
Vậy hóa trị của Y là [imath](III)[/imath]
Lập CTTQ: [imath]X_{x}Y_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]II.x=III.y \implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y}= \frac{\mathrm III}{\mathrm II}= \frac{\mathrm 3}{\mathrm 2}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]X_{x}Y_{y}[/imath] là [imath]X_{3}Y_{2}[/imath]. Chọn đáp án D
3.
[imath]Fe_{2}O_{3}[/imath]
Gọi a là hóa trị của Fe
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]a.2=II.3\implies a= \frac{\mathrm II.3}{\mathrm 2} =III[/imath]
Vậy hóa trị của Fe trong [imath]Fe_{2}O_{3}[/imath] là [imath](III)[/imath]
Lập CTTQ: [imath]Fe_{x}(SO_{4})_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.III=y.II \implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y} = \frac{\mathrm II}{\mathrm III} = \frac{\mathrm 2}{\mathrm 3}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]Fe_{x}(SO_{4})_{y}[/imath] là [imath]Fe_{2}(SO_{4})_{3}[/imath]. Chọn đáp án D
4.
a)
Lập CTTQ: [imath]K_{x}Cl_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.I=y.I \implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y} = \frac{\mathrm I}{\mathrm I} = \frac{\mathrm 1}{\mathrm 1}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]K_{x}Cl_{y}[/imath] là [imath]KCl[/imath]
Phân tử khối [imath]KCl[/imath] là : 39 + 35,5 = 74,5 đvC
Lập CTTQ: [imath]Ba_{x}Cl_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.II=y.I \implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y} = \frac{\mathrm I}{\mathrm II} = \frac{\mathrm 1}{\mathrm 2}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]Ba_{x}Cl_{y}[/imath] là [imath]BaCl_{2}[/imath]
Phân tử khối [imath]BaCl_{2}[/imath] : 137 + 35,5.2 = 208 đvC
Lập CTTQ: [imath]Al_{x}Cl_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.III=y.I\implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y} = \frac{\mathrm I}{\mathrm III} = \frac{\mathrm 1}{\mathrm 3}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]Al_{x}Cl_{y}[/imath] là [imath]AlCl_{3}[/imath]
Phân tử khối [imath]AlCl_{3}[/imath] : 27 + 35,5.3 = 133,5 đvC
b)
Lập CTTQ: [imath]K_{x}(SO_{4})_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.I=y.II \implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y} = \frac{\mathrm II}{\mathrm I} = \frac{\mathrm 2}{\mathrm 1}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]K_{x}(SO_{4})_{y}[/imath] là [imath]K_{2}SO_{4}[/imath]
Phân tử khối : 39.2 + 32 + 16.4 = 174 đvC
Lập CTTQ: [imath]Ba_{x}(SO_{4})_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x. II=y.II\implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y} = \frac{\mathrm II}{\mathrm II} = \frac{\mathrm 1}{\mathrm 1}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]Ba_{x}(SO_{4})_{y}[/imath] là [imath]BaSO_{4}[/imath]
Phân tử khối : 137 + 32 + 16.4 = 233 đvC
Lập CTTQ: [imath]Al_{x}(SO_{4})_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.III=y.II\implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y} = \frac{\mathrm II}{\mathrm d III} = \frac{\mathrm 2}{\mathrm 3}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]Al_{x}(SO_{4})_{y}[/imath] là [imath]Al_{2}(SO_{4})_{3}[/imath]
Phân tử khối : 27.2 + ( 32 + 16.4 ).3 = 342 đvC
 

quangthai

Thành viên tích cực
Thành viên
2/12/21
21
68
VNĐ
0
Nguyễn Quang Thái
1.
Gọi hóa trị của các chất cần tính là a. Ta có:
- Cu(OH)2 1.a = I x 2 ⇒ a = II
Cu có hóa trị II.

- PCl5 1.a = I x 5 ⇒ a = V
P có hóa trị V.

- SiO2 1.a = II x 2 ⇒ a = IV
Si có hóa trị IV.

- Fe(NO3)3 1.a = I x 3 ⇒ a = III
Fe có hóa trị III.
2.
Gọi a là hóa trị của X

Theo quy tắc hóa trị ta có : a.1 = II.1 ⇒ a = II

⇒ X có hóa trị II

Gọi c là hóa trị của Y

Theo quy tắc hóa trị ta có : c.1 = I.3 ⇒ c = 3

⇒ Y có hóa trị III Hợp chất X(II) và Y(III) có công thức dạng chung là

Theo quy tắc hóa trị ta có : II.x = III.y ⇒ x = 3, y = 2

⇒ Công thức là X3Y2. Đáp án D
3.
Fe2O3
Gọi a là hóa trị của FeFe
Theo quy tắt hóa trị ta có:
a . 2 = II . 3
a = ll.3:2= lll
⇒ Fe có hóa tri là lll
[imath]Fe(III) SO_4 (II)[/imath]
Gọi x, y là phân tử của Fe , SO
Theo quy tắt hóa trị ta có:
[imath]\frac{x}{y}[/imath]=[imath]\frac{II}{III }[/imath]=> x = 2; y = 3
⇒ Công thức hóa học là Fe2(SO4)3
Đáp án D
4.
a)K(I),Cl(I)
Gọi x, y là phân tử của K, Cl
Theo quy tắt hóa trị ta có:
[imath]\frac{x}{ y} [/imath]=[imath]\frac{I}{I} [/imath]=[imath]\frac{1}{1}[/imath]=> x = 1; y = 1
Công thức hóa học KxCly = KCl
Phân tử khối của KCl= 1 . 39 + 1 . 35,5 = 74,5 đvC
[imath]Ba(II), Cl(I)[/imath]
Gọi x, y là phân tử của Ba, Cl
Theo quy tắt hóa trị ta có:[imath]\frac{x}{y}[/imath]=[imath]\frac{II}{I} [/imath]=[imath]\frac{1}{2 } [/imath] => x = 1; y = 2
Công thức hóa học BaxCly = BaCl2
Phân tử khối của BaCl_2BaCl2 = 1 . 137 + 2 . 35,5= 208 đvC
Al(III), Cl(I
Gọi x, y là phân tử của Al, Cl
Theo quy tắt hóa trị ta có:[imath]\frac{x}{ y} [/imath]=[imath]\frac{I}{III} [/imath]=[imath]\frac{1}{3 }[/imath] => x = 1; y = 3
Công thức hóa học AlxCly = AlCl3
Phân tử khối của AlCl3 = 1 . 27 + 3 . 35,5= 133,5 đvC
b)K ( I ), SO4(II)
Gọi x, y là phân tử của K, SO4
Theo quy tắt hóa trị ta có:[imath]\frac{x}{ y}[/imath]=[imath]\frac{II}{I} [/imath]=[imath]\frac{2}{1 } [/imath]=> x = 2; y = 1
Công thức hóa học Kx(SO4)y = K2(SO4)
Phân tử khối của K2(SO4)
= 2 . 39 + 1 . 32 + 16 . 4 = 174 đvC
Ba(II), SO4 (II)
Gọi x, y là phân tử của Ba , SO4
Theo quy tắt hóa trị ta có: [imath]\frac{x}{y }= \frac{II}{II}[/imath][imath]\frac{2}{2}[/imath]=> x = 1; y = 1
Công thức hóa học Bax(SO4)y= Ba(SO4)
Phân tử khối của BaSO4 = 1 . 137 + 1 . 32 + 4 . 16 = 233 đvC
Al(III), SO_4
Gọi x, y là phân tử của Al , SO4
Theo quy tắt hóa trị ta có:[imath]\frac{x}{y } = \frac{II}{III} =\frac{2}{3 } [/imath]=> x = 2; y = 3
Công thức hóa học Alx(SO4)y= Al2(SO4)3
Phân tử khối của Al2(SO4)3
= 2 . 27 + (1 . 32 + 1 . 16 . 4 ) . 3 = 342 đvC
 

Gia Thành

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
13/11/21
45
109
VNĐ
0
Nguyễn Gia Thành
 • X3Y2
 • 1. Gọi a là hóa trị của Cu
  Theo quy tắc hóa trị ta có:
  a.1=I.2=>a=I.2:1=II
  Vậy Cu hóa trị II

 • Gọi a là hóa trị của P
  Theo quy tắc hóa trị ta có:
  a.1=I.5=>I.5:1=V
  Vậy P có hóa trị V

 • Gọi a là hóa trị của Fe
  Theo quy tắc hóa trị ta có:
  a.1=I.3=>I.3:1=III
Bài của Hưng
Câu 1: Thiếu công thức hóa học.
còn lại đúng
2. Vì X liên kết với 1 O nên X có hóa trị II
Vì Y liên kết với 3 H nên Y có hóa trị là III
Câu 2: Bạn nên gọi hóa trị của nguyên tố là một ẩn, rồi tìm ẩn theo quy tắc hóa trị như thầy đã dạy;
Gọi công thức tổng quát của hợp chất là XIIxYIIIy
theo quy tác hóa trị: II.x=III.y
Lâp tỉ lệ: ==> {x=III;y=II}
công thức hóa học là X3Y2
Vậy đáp án đúng là D
Bạn nên làm là:
Ví dụ: [imath]X ( II ) [/imath] [imath] Y (III) [/imath]
Gọi CTTQ: [imath]X_xY_y [/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có: [imath]\frac{x}{y}[/imath] = [imath]\frac{III}{II }[/imath]=[imath]\frac{3}{2 }[/imath] từ đó => x = 3; y = 2
[imath]X_xY_y[/imath] = [imath]X_3Y_2 [/imath]
Vậy công thức hóa học là: [imath]X_3Y_2 [/imath] => Chọn D
3. Hóa trị của Fe trong hợp chất Fe2O3Fe_2O_3Fe2O3 là III
Vì tối giản nên III=y ; II=x
Công thức hóa học là Fe2(SO4)3Fe_2(SO_4)_3Fe2(SO4)3
Đáp án đúng là D
Bạn nên làm 1 cách dễ hiểu hơn là:
Câu 3:
[imath]Fe_2O_3 [/imath]
Gọi a là hóa trị của Fe
Theo quy tắt hóa trị ta có:
a . 2 = II . 3
a = [imath]\frac{II . 3}{ 2 }[/imath] = III
[imath]\implies[/imath] Fe có hóa trị là: III
[imath]Fe ( III ) [/imath] [imath] SO_4 (II) [/imath]
Gọi CTTQ: [imath]Fe_x(SO_4)_y [/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có: [imath]\frac{x}{y }[/imath] = [imath]\frac{II}{III}[/imath]=[imath]\frac{2}{3 }[/imath] từ đó => x = 2; y = 3
[imath]Fe_x(SO_4)_y[/imath] = [imath]Fe_2(SO_4)_3 [/imath]
Vậy công thức hóa học là: [imath]Fe_2(SO_4)_3 [/imath] => Chọn D
 • 4. A) Hóa trị của kali K là I
  Hóa trị của Cl là I
  Vì tối giản nên I=x ; I=y
  công thức hóa học là KCl
  Phân tử khối: 39+35.5=74.5 đvC
 • Hóa trị của Ba là II
  Hóa trị của Cl là I
  Vì tối giản nên II=y ; I=x
  công thức hóa học: BaCl2BaCl_2BaCl2
 • PTK: 137+35.5.2=208đvC
  Hóa trị của Al là III
  của Cl là I
 • tối giản nên III=y ; I=x
  công thức hóa học: AlCl3AlCl_3AlCl3
  PTK: 27+35,5.3=133.5
 • b) Hóa trị của kali K là I
  Hóa trị của nhóm SO4SO_4SO4 là II
  Vì tối giản nên II=x ; I=y
  công thức hóa học là K2(SO4)K_2(SO_4)K2(SO4)
  Phân tử khối: 39+32+16.4=135 đvC
 • Hóa trị của Ba là II
  Hóa trị của nhóm SO4SO_4SO4 là II
  Vì = nên I=y ; I=x
  công thức hóa học: BaSO4BaSO_4BaSO4
 • PTK: 137+32+16.4=233đvC
  Hóa trị của Al là III
  Hóa trị của SO4 là II
II:III tối giản nên III=y ; II=x
công thức hóa học: Al2(SO4)3Al_2(SO_4)_3Al2(SO4)3
PTK: 27.2+(32+16.4).3=342đvC
Bạn nên làm 1 cách dễ hiểu hơn là:
a)[imath]K ( I ) [/imath], [imath] Cl(I) [/imath]
Gọi CTTQ: [imath]K_xCl_y [/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có: [imath]\frac{x}{y }[/imath] = [imath]\frac{I}{I}[/imath]=[imath]\frac{1}{1 }[/imath] từ đó => x = 1; y = 1
Công thức hóa học [imath]K_xCl_y[/imath] = [imath] KCl [/imath]
Phân tử khối của [imath] KCl [/imath] = 1 . 39 + 1 . 35,5 = 74,5 đvC
Làm tương tự với những câu còn lại
 

Gia Thành

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
13/11/21
45
109
VNĐ
0
Nguyễn Gia Thành
D X3Y2
Vì O hóa trị II, H hóa trị I
Lập nhanh
XIIYIII
X3Y2
Vậy: X3Y2
Câu 2: Bạn nên gọi hóa trị của nguyên tố là một ẩn, rồi tìm ẩn theo quy tắc hóa trị như thầy đã dạy;
Tiếp theo bạn nên làm là:
[imath]X ( II ) [/imath] [imath] Y (III) [/imath]
Gọi CTTQ: [imath]X_xY_y [/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có: [imath]\frac{x}{y}[/imath] = [imath]\frac{III}{II }[/imath]=[imath]\frac{3}{2 }[/imath] từ đó => x = 3; y = 2
[imath]X_xY_y[/imath] = [imath]X_3Y_2 [/imath]
Vậy công thức hóa học là: [imath]X_3Y_2 [/imath] => Chọn D
Bài 3 C Fe2(SO4)2
Câu 3: là D [imath]Fe_2(SO_4)_3[/imath]
Bài 4.KCl
K2(SO4)
BaCl2
Ba(SO4)
AlCl3
Al2(SO4)3
KCl = 39+35,5 = 74.5 dvC
K2(SO4) = 39.2+(32+16).4=174 dvC
BaCl2 = 137+35,5.2=208 dvC
Ba(SO4) = 137+(32+16).4=233 dvC
AlCl3 = 27+35.5.3=103,5 dvC
Al2(SO4)3 = 27.2+(32+16.4).3=630 dvC
Câu 4: Bạn nên làm 1 cách dễ hiểu hơn là:
a)[imath]K ( I ) [/imath], [imath] Cl(I) [/imath]
Gọi CTTQ: [imath]K_xCl_y [/imath]
Theo quy tắt hóa trị ta có: [imath]\frac{x}{y }[/imath] = [imath]\frac{I}{I}[/imath]=[imath]\frac{1}{1 }[/imath] từ đó => x = 1; y = 1
Công thức hóa học [imath]K_xCl_y[/imath] = [imath] KCl [/imath]
Phân tử khối của [imath] KCl [/imath] = 1 . 39 + 1 . 35,5 = 74,5 đvC
Làm tương tự với các câu còn lại:
 

Hoai Ngoc

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
12/3/20
125
375
Bến Tre
VNĐ
150,000
Lê Hoài Ngọc
Lớp < 8
1.
[imath]Cu(OH)_{2}[/imath]
Gọi a là hóa trị của Cu
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]a.1=I.2 \implies a= \frac{\mathrm I.2}{\mathrm 1} =II[/imath]
Vậy hóa trị của Cu trong [imath]Cu(OH)_{2}[/imath] là [imath](II)[/imath]
[imath]PCl_{5}[/imath]
Gọi b là hóa trị của P
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]b.1=I.5 \implies b= \frac{\mathrm I.5}{\mathrm 1} =V[/imath]
Vậy hóa trị của P trong [imath]PCl_{5}[/imath] là [imath](V)[/imath]
[imath]SiO_{2}[/imath]
Gọi x là hóa trị của Si
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.1=II.2 \implies x= \frac{\mathrm II.2}{\mathrm 1} =IV[/imath]
Vậy hóa trị của Si trong [imath]SiO_{2}[/imath] là [imath](IV)[/imath]
[imath]Fe(NO_{3})_{3}[/imath]
Gọi y là hóa trị của Fe
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]y.1=I.3\implies y= \frac{\mathrm I.3}{\mathrm 1} =III[/imath]
Vậy hóa trị của Fe trong [imath]Fe(NO_{3})_{3}[/imath] là [imath](III)[/imath]
2.
[imath]XO[/imath]
Gọi a là hóa trị của X
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]a.1=II.1\implies a= \frac{\mathrm II.1}{\mathrm 1} =II[/imath]
Vậy hóa trị của X là [imath](II)[/imath]
[imath]YH_{3}[/imath]
Gọi b là hóa trị của Y
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]b.1=I.3 \implies b= \frac{\mathrm I.3}{\mathrm 1} =III[/imath]
Vậy hóa trị của Y là [imath](III)[/imath]
Lập CTTQ: [imath]X_{x}Y_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]II.x=III.y \implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y}= \frac{\mathrm III}{\mathrm II}= \frac{\mathrm 3}{\mathrm 2}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]X_{x}Y_{y}[/imath] là [imath]X_{3}Y_{2}[/imath]. Chọn đáp án D
3.
[imath]Fe_{2}O_{3}[/imath]
Gọi a là hóa trị của Fe
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]a.2=II.3\implies a= \frac{\mathrm II.3}{\mathrm 2} =III[/imath]
Vậy hóa trị của Fe trong [imath]Fe_{2}O_{3}[/imath] là [imath](III)[/imath]
Lập CTTQ: [imath]Fe_{x}(SO_{4})_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.III=y.II \implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y} = \frac{\mathrm II}{\mathrm III} = \frac{\mathrm 2}{\mathrm 3}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]Fe_{x}(SO_{4})_{y}[/imath] là [imath]Fe_{2}(SO_{4})_{3}[/imath]. Chọn đáp án D
4.
a)
Lập CTTQ: [imath]K_{x}Cl_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.I=y.I \implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y} = \frac{\mathrm I}{\mathrm I} = \frac{\mathrm 1}{\mathrm 1}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]K_{x}Cl_{y}[/imath] là [imath]KCl[/imath]
Phân tử khối [imath]KCl[/imath] là : 39 + 35,5 = 74,5 đvC
Lập CTTQ: [imath]Ba_{x}Cl_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.II=y.I \implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y} = \frac{\mathrm I}{\mathrm II} = \frac{\mathrm 1}{\mathrm 2}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]Ba_{x}Cl_{y}[/imath] là [imath]BaCl_{2}[/imath]
Phân tử khối [imath]BaCl_{2}[/imath] : 137 + 35,5.2 = 208 đvC
Lập CTTQ: [imath]Al_{x}Cl_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.III=y.I\implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y} = \frac{\mathrm I}{\mathrm III} = \frac{\mathrm 1}{\mathrm 3}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]Al_{x}Cl_{y}[/imath] là [imath]AlCl_{3}[/imath]
Phân tử khối [imath]AlCl_{3}[/imath] : 27 + 35,5.3 = 133,5 đvC
b)
Lập CTTQ: [imath]K_{x}(SO_{4})_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.I=y.II \implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y} = \frac{\mathrm II}{\mathrm I} = \frac{\mathrm 2}{\mathrm 1}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]K_{x}(SO_{4})_{y}[/imath] là [imath]K_{2}SO_{4}[/imath]
Phân tử khối : 39.2 + 32 + 16.4 = 174 đvC
Lập CTTQ: [imath]Ba_{x}(SO_{4})_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x. II=y.II\implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y} = \frac{\mathrm II}{\mathrm II} = \frac{\mathrm 1}{\mathrm 1}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]Ba_{x}(SO_{4})_{y}[/imath] là [imath]BaSO_{4}[/imath]
Phân tử khối : 137 + 32 + 16.4 = 233 đvC
Lập CTTQ: [imath]Al_{x}(SO_{4})_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.III=y.II\implies \frac{\mathrm x}{\mathrm y} = \frac{\mathrm II}{\mathrm d III} = \frac{\mathrm 2}{\mathrm 3}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]Al_{x}(SO_{4})_{y}[/imath] là [imath]Al_{2}(SO_{4})_{3}[/imath]
Phân tử khối : 27.2 + ( 32 + 16.4 ).3 = 342 đvC
Bài này Tú làm đúng hết
 

Hoai Ngoc

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
12/3/20
125
375
Bến Tre
VNĐ
150,000
Lê Hoài Ngọc
Lớp < 8
1.
Gọi hóa trị của các chất cần tính là a. Ta có:
- Cu(OH)2 1.a = I x 2 ⇒ a = II
Cu có hóa trị II.

- PCl5 1.a = I x 5 ⇒ a = V
P có hóa trị V.

- SiO2 1.a = II x 2 ⇒ a = IV

Si có hóa trị IV.

- Fe(NO3)3 1.a = I x 3 ⇒ a = III

Fe có hóa trị III.
Nhưng chỗ in đậm bạn nên xuống dòng hoặc dùng dấu ":"
4.
a)K(I),Cl(I)
Gọi x, y là phân tử của K, Cl
Theo quy tắt hóa trị ta có:
xy\frac{x}{ y} yx=II\frac{I}{I} II=11\frac{1}{1}11=> x = 1; y = 1
Công thức hóa học KxCly = KCl
Phân tử khối của KCl= 1 . 39 + 1 . 35,5 = 74,5 đvC
Ba(II),Cl(I)Ba(II), Cl(I)Ba(II),Cl(I)
Gọi x, y là phân tử của Ba, Cl
Theo quy tắt hóa trị ta có:xy\frac{x}{y}yx=III\frac{II}{I} III=12\frac{1}{2 } 21 => x = 1; y = 2
Công thức hóa học BaxCly = BaCl2
Phân tử khối của BaCl_2BaCl2 = 1 . 137 + 2 . 35,5= 208 đvC
Al(III), Cl(I
Gọi x, y là phân tử của Al, Cl
Theo quy tắt hóa trị ta có:xy\frac{x}{ y} yx=IIII\frac{I}{III} IIII=13\frac{1}{3 }31 => x = 1; y = 3
Công thức hóa học AlxCly = AlCl3
Phân tử khối của AlCl3 = 1 . 27 + 3 . 35,5= 133,5 đvC
b)K ( I ), SO4(II)
Gọi x, y là phân tử của K, SO4
Theo quy tắt hóa trị ta có:xy\frac{x}{ y}yx=III\frac{II}{I} III=21\frac{2}{1 } 12=> x = 2; y = 1
Công thức hóa học Kx(SO4)y = K2(SO4)
Phân tử khối của K2(SO4)
= 2 . 39 + 1 . 32 + 16 . 4 = 174 đvC
Ba(II), SO4 (II)
Gọi x, y là phân tử của Ba , SO4
Theo quy tắt hóa trị ta có: xy=IIII\frac{x}{y }= \frac{II}{II}yx=IIII22\frac{2}{2}22=> x = 1; y = 1
Công thức hóa học Bax(SO4)y= Ba(SO4)
Phân tử khối của BaSO4 = 1 . 137 + 1 . 32 + 4 . 16 = 233 đvC
Al(III), SO_4
Gọi x, y là phân tử của Al , SO4
Theo quy tắt hóa trị ta có:xy=IIIII=23\frac{x}{y } = \frac{II}{III} =\frac{2}{3 } yx=IIIII=32=> x = 2; y = 3
Công thức hóa học Alx(SO4)y= Al2(SO4)3
Phân tử khối của Al2(SO4)3
= 2 . 27 + (1 . 32 + 1 . 16 . 4 ) . 3 = 342 đvC
Những bài này nên ghi thêm công thức tổng quát, có gì thì tham khảo bài Tú nha!
 

GH2009

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
12/3/20
55
153
Bến Tre
VNĐ
0
Nguyễn H Gia Hưng
1. Gọi a là hóa trị của Si
theo quy tắc hóa trị ta có:
1.a=2.II
=>a=[imath]\frac{2.II}{I}[/imath]=IV
Vậy Si có hóa trị IV
2.
X ( II )X(II) Y (III)Y(III)
Gọi CTTQ: X_xY_yXxYy
Theo quy tắt hóa trị ta có: \frac{x}{y}yx = \frac{III}{II }IIIII=\frac{3}{2 }23 từ đó => x = 3; y = 2
X_xY_yXxYy = X_3Y_2X3Y2
Vậy công thức hóa học là: X_3Y_2X3Y2 => Chọn D
3
Fe2O3
Gọi a là hóa trị của Fe
Theo quy tắt hóa trị ta có:
a . 2 = II . 3
a = \frac{II . 3}{ 2 }2II.3 = III
\implies⟹ Fe có hóa trị là: III
Fe ( III )Fe(III) SO_4 (II)SO4(II)
Gọi CTTQ: Fe_x(SO_4)_yFex(SO4)y
Theo quy tắt hóa trị ta có: \frac{x}{y }yx = \frac{II}{III}IIIII=\frac{2}{3 }32 từ đó => x = 2; y = 3
Fe_x(SO_4)_yFex(SO4)y = Fe_2(SO_4)_3Fe2(SO4)3
Vậy công thức hóa học là: Fe_2(SO_4)_3Fe2(SO4)3 => Chọn D
4.
a)K ( I )K(I), Cl(I)Cl(I)
Gọi CTTQ: K_xCl_yKxCly
Theo quy tắt hóa trị ta có: x.I=y.I từ đó => x = 1; y = 1
Công thức hóa học K_xCl_yKxCly = KClKCl
Phân tử khối của KClKCl = 1 . 39 + 1 . 35,5 = 74,5 đvC
Gọi CTTQ:[imath]Ba_xCl_y[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có: x.II=y.Cl, chuyển thành tỉ lệ: [imath]\frac{x}{y}[/imath] = [imath]\frac{I}{II}[/imath]
=> x=1, y=II
CTHH: [imath]BaCl_2[/imath]
PTK: 137+35,5.2=208đvC
Gọi CTTQ: [imath]Al_xCl_y[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có: III.x=I.y, chuyển thành tỉ lệ [imath]\frac{x}{y}[/imath] = [imath]\frac{I}{III}[/imath]
=> III=y, I=x
CTHH: [imath]AlCl_3[/imath]
PTK: 27+35,5.3=133.5đvC
b)
Gọi CTTQ: [imath]K_x(SO_4)_y[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có: I.x=II.y, chuyển thành tỉ lệ [imath]\frac{x}{y}[/imath] = [imath]\frac{II}{I}[/imath]
=> I=y, II=x
CTHH: [imath]K_2SO_4[/imath]
PTK: 39+32+16.4=135đvC
Gọi CTTQ: [imath]Ba_x(SO_4)_y[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có: II.x=II.y, chuyển thành tỉ lệ [imath]\frac{x}{y}[/imath] = [imath]\frac{II}{II}[/imath]
=[imath]\frac{I}{I}[/imath]=>I=x, I=y
CTHH: [imath]BaSO_4[/imath]
PTK: 137+32+16.4=233đvC
Gọi CTTQ: [imath]Al_x(SO_4)_y[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có: III.x=II.y, chuyển thành tỉ lệ [imath]\frac{x}{y}[/imath] = [imath]\frac{II}{III}[/imath]=>II=x, III=y
CTHH: [imath]Al_2(SO_4)_3[/imath]
PTK: 27.2+(32+16.4).3=342đvC
 

Nguyễn Quốc Trung

Thành viên tích cực
Platinum Member
Thành viên
9/11/21
35
95
VNĐ
0
Nguyễn Quốc Trung
1.X(II)Y(III)
Gọi CTHH: XxYy
Ta quy tắc hóa trị ta có:
[imath]\frac{x}{y}[/imath]=> [imath]\frac{III}{II}[/imath]= [imath]\frac{3}{2}[/imath]=> x=3, y=2
XxYy =X3Y2
Vậy CTHH X3Y2 => Chọn D
4
K(I) ; (SO4)(II)
Gọi CTHH là Kx(SO4)y
Theo quy tắc hóa trị ta có
[imath]\frac{x}{y}[/imath]= [imath]\frac{II}{I}[/imath]= [imath]\frac{2}{1}[/imath]=> x=2 ; y=1
Công thức hóa học K2SO4
Phân tử khối của K2SO4 = 39.2+32+16.4 =174 dvC

Ba(II) ; Cl(I)
Gọi CTHH : BaxCly
Theo qua tắc hóa trị ta có:
[imath]\frac{x}{y}[/imath]=> [imath]\frac{I}{II}[/imath]= [imath]\frac{1}{2}[/imath]=> x=1 ; y=2
Công thức hóa học BaCl2
Phân tử khối của BaCl2 = 137+35,5.2= 208 dvC

Ba(II) ; SO4(II)
Gọi CTHH là Bax(SO4)y
Theo quy tắc hóa trị ta có
[imath]\frac{x}{y}[/imath]= [imath]\frac{II}{II}[/imath]= [imath]\frac{2}{2}[/imath]= [imath]\frac{1}{1}[/imath]=> x=1 ; y=1
Công thức háo học BaSO4
Phân tử khối của BaSO4= 137+32+16.4= 233 dvC

Al(III) ; Cl(I)
Gọi CTHH là AlxCly
Theo công thức hóa học ta có:
[imath]\frac{x}{y}[/imath]= [imath]\frac{I}{III}[/imath]= [imath]\frac{1}{3}[/imath]=> x=1 ; y=3
Công thức hóa học AlCl3
Phân tử khối của AlCl3 = 27+35,5.3=133.5 dvC

Al(III) ; SO4(II)

Gọi CTHH : Alx(SO4)y
Theo qua tắc hóa trị ta có:
[imath]\frac{x}{y}[/imath]=> [imath]\frac{II}{III}[/imath]= [imath]\frac{2}{3}[/imath]=> x=2 ; y=3
Công thức hóa học Al2(SO4)3
Phân tử khối của Al2(SO4)3 = 27.2+(32+16.4).3 = 342 dvC
 

quangthai

Thành viên tích cực
Thành viên
2/12/21
21
68
VNĐ
0
Nguyễn Quang Thái
1.
Gọi hóa trị của các chất cần tính là a. Ta có:
- Cu(OH)2 1.a = I x 2 ⇒ a = II
Cu có hóa trị II.

- PCl5 1.a = I x 5 ⇒ a = V
P có hóa trị V.

- SiO2 1.a = II x 2 ⇒ a = IV
Si có hóa trị IV.

- Fe(NO3)3 1.a = I x 3 ⇒ a = III
Fe có hóa trị III.
4.
a)
Lập công thức tổng quát : [imath]K_{x}Cl_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]\frac{x}{y} =\frac{I}{I} =\frac{1}{1} => x = 1; y = 1[/imath]
Vậy CTHH của [imath]K_{x}Cl_{y} là KCl[/imath]
Phân tử khối KCl là : 39 + 35,5 = 74,5 đvC

Lập công thức tổng quát : [imath]Ba_{x}Cl_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]\frac{x}{y} = \frac{I}{II} = \frac{1}{2} => x=1 ; y=2[/imath]
Vậy CTHH của [imath]Ba_{x}Cl_{y} là BaCl_{2}[/imath]
Phân tử khối [imath]BaCl_{2}[/imath] : 137 + 35,5.2 = 208 đvC

Lập công thức tổng quát :[imath]Al_{x}Cl_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.III=y.I⟹ \frac{x}{y} = \frac{I}{III} = \frac{1}{3} [/imath]
Vậy CTHH của [imath]Al_{x}Cl_{y}[/imath] là [imath]AlCl_{3}[/imath]
Phân tử khối AlCl_{3}AlCl3 : 27 + 35,5.3 = 133,5 đvC
b)
Lập công thức tổng quát :[imath]K_{x}(SO_{4})_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.I=y.II⟹ \frac{x}{y} = \frac{II}{I} = \frac{2}{1}[/imath]
Vậy CTHH của K_{x}(SO_{4})_{y}Kx(SO4)y là K_{2}SO_{4}K2SO4
Phân tử khối : 39.2 + 32 + 16.4 = 174 đvC

Lập công thức tổng quát : [imath]Ba_{x}(SO_{4})_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.II=y.II⟹ \frac{x}{y} = \frac{II}{II} = \frac{1}{1}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]Ba_{x}(SO_{4})_{y}[/imath] là [imath]BaSO_{4}[/imath]
Phân tử khối : 137 + 32 + 16.4 = 233 đvC

Lập công thức tổng quát : [imath]Al_{x}(SO_{4})_{y}[/imath]
Theo quy tắc hóa trị ta có:
[imath]x.III=y.II⟹ \frac{x}{y} = \frac{II}{III} = \frac{2}{3}[/imath]
Vậy CTHH của [imath]Al_{x}(SO_{4})_{y}[/imath] là [imath]Al_{2}(SO_{4})_{3}[/imath]
Phân tử khối : 27.2 + ( 32 + 16.4 ).3 = 342 đvC
 

Chia sẻ trang này

Tài nguyên nổi bật

Bên trên