Mới nhất Chủ đề mới Tài nguyên mới Tin Covid Trả lời nhiều Tương tác nhiều Xem nhiều

BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 07.9.2021 (hoàn thành trước 11 h ngày 08.09.21)

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 13
  • Xem 361

Chào mừng đến với cộng đồng Hóa học THCS

Hãy tham gia hôm nay, Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau!

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
2,117
3,682
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
50,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
Cho chất rắn B chứa [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath], [imath]CaCO_3[/imath] , [imath]Na_2CO_3[/imath]. Đem nung 67,1 gam chất rắn B ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thu được 47,7 gam chất rắn X. Mặt khác cho 67,1 gam chất rắn B vào nước thì thu được dung dịch C và 39,7 gam kết tủa D. Xác định phần trăm khối lượng mỗi chất trong B.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

I'm Thái

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Gold Member
4/1/20
144
399
13
BẾN TRE
VNĐ
650,000
Lê Minh Thái
Lớp 8_1
BÀI LÀM
-Ta có: Trong chất rắn B chỉ có [imath]CaCO_3[/imath] không tan nên: dd C gồm [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] và [imath]Na_2CO_3[/imath]; kết tủa D là [imath]CaCO_3[/imath] => [imath]m_{CaCO_3}[/imath]= 39,7(g)
-Ta có PTHH:
[imath]CaCO_3\overset{t^o}\to CaO+CO_2[/imath]
100---------->56 (g/mol)
39,7---------> x (g)
[imath]x=\frac{39,7.56}{100}=22,2(g)[/imath]
=>[imath]m_{BaCO_3}[/imath]= 47,7 - 22,2 = 25,5 (g)
[imath]Ba(HCO_3)_2\overset{t^o}\to BaCO_3+CO_2+H_2O[/imath]
198------------------>197 (g/mol)
y--------------------->25,5 (g)
[imath]y=\frac{25,5.198}{197}=25,6 (g)[/imath]
=> [imath]m_{Na_2CO_3}[/imath]= 67,1 - (25,6 + 39,7) = 1,8 (g)
=> Kết tủa X gồm [imath]BaCO_3[/imath] và [imath]CaO[/imath]:
[imath]\%m_{CaCO_3}=\frac{39,7}{67,1}.100\%=59,17\%[/imath]
[imath]\%m_{Na_2CO_3}=\frac{1,8}{67,1}.100\%=2,68\%[/imath]
[imath]\%m_{Na(HCO_3)_2}=\frac{25,6}{67,1}.100\%=38,15\%[/imath]
 

Minh Đăng

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
13/2/21
129
439
Bến Tre
VNĐ
200,000
Lê Minh Đăng
Lớp 8_1
BÀI LÀM
Gọi x, y lần lượt là số mol của [imath]Ba(HCO_3)_2, Na_2CO_3[/imath] trong 67,1g chất rắn B.
Ta có: [imath]CaCO_3[/imath] không tan trong nước nên phần trăm khối lượng [imath]CaCO_3[/imath] trong chất rắn B:
[imath]\%m_{CaCO_3}=\frac{39,7}{67,1}.100\%=59,17\%[/imath].
Khối lượng của [imath]Ba(HCO_3)_2, Na_2CO_3[/imath] trong 67,1g chất rắn B:
[imath]m_{Ba(HCO_3)_2, Na_2CO_3}=67,1-39,7=259x+106y=27,4(g)(I)[/imath].
Số mol 39,7g [imath]CaCO_3: n_{CaCO_3}=\frac{39,7}{100}=0,397(mol)[/imath].
Phương trình hoá học:
[imath]Ba(HCO_3)_2 \overset{t^o}\to BaCO_3+H_2O+CO_2\uparrow[/imath]
x ________ [imath]\to[/imath] _________ x (mol)
[imath]CaCO_3 \overset{t^o}\to CaO+CO_2\uparrow[/imath]
0,397 _ [imath]\to[/imath] __ 0,397 (mol)
Khối lượng [imath]BaCO_3, Na_2CO_3[/imath] sau khi nung:
[imath]m_{BaCO_3, Na_2CO_3}=47,7-0,397.56=197x+106y=25,468(g)(II)[/imath].
Từ (I), (II) suy ra: x = 0,03; y = 0,18(mol).
Phần trăm khối lượng [imath]Ba(HCO_3)_2: \%m_{Ba(HCO_3)_2}=\frac{0,03.259}{67,1}.100\%=11,58\%[/imath].
Phần trăm khối lượng [imath]Na_2CO_3: \%m_{Na_2CO_3}=100\%-11,58\%-59,17\%=29,25\%[/imath].
 

Ái Quỳnh

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
9/5/21
135
445
VNĐ
400,000
Võ Thị Ái Quỳnh
Lớp 8_1
BÀI LÀM
PTHH:

[imath]Ba(HCO_3)_2\overset{t^o}\rightarrow BaCO_3 +H_2O+CO_2[/imath](1)
0,043__________________________________[imath]\leftarrow[/imath]0,043(mol)

[imath]CaCO_3 \overset{t^o}\rightarrow CaO+CO_2[/imath](2)
0,397________________[imath]\rightarrow[/imath] 0,397(mol)

Ta có :Khi đem nung khối lượng chất rắn B giảm
[imath]m_{chất rắn mất đi}[/imath]=[imath]m_{CO_2}[/imath]=67,1-47,7=19,4(gam)
=>[imath]n_{CO_2}[/imath]=[imath]\frac{19,4}{44}[/imath]=0,44(mol)
Ta có: Vì khối lượng hh không đổi khi cho vào nước:
=>[imath]m_{{{kết tủa D}_{hòa vào nước}}}[/imath]=[imath]m_{CaCO_3}[/imath]=39,7(gam)
=>[imath]n_{CaCO_3}[/imath]=[imath]\frac{39,7}{100}[/imath]=0,397(mol)
=>[imath]n_{CO_2(pt2)}[/imath]=[imath]n_{CaCO_3}[/imath]=0,397(mol)
=>[imath]n_{CO_2(pt1)}[/imath]=0,44-0,397=0,043(mol)
Khối lượng của [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath]: [imath]m_{Ba(HCO_3)_2}[/imath]=0,043.259=11,137(gam)
Khối lượng của [imath]Na_2CO_3[/imath]: [imath]m_{Na_2CO_3}[/imath]=67,1-(11,137+39,7)=16,263(gam)
Vậy % khối lượng của mỗi chất trong B:
%[imath]m_{Ba(HCO_3)_2}[/imath]=[imath]\frac{11,137}{67,1}[/imath].100%=16,6%
%[imath]m_{CaCO_3}[/imath]=[imath]\frac{39,7}{67,1}[/imath].100%=59,17%
%[imath]m_{Na_2CO_3}[/imath]=100%-(16,6%+59,17%)=24,23%
 

Phạm Anh Thư

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
26/3/21
127
310
Bến Tre
VNĐ
100,000
Anh Thư
Lớp 8_1
Bài làm
Ta có kết tủa D là [imath]CaCO_3[/imath]
=> [imath]m_{Ba(HCO_3)_2}+ m_{Na_2CO_3}=67,1- 39,7= 27,4 (g)[/imath]
Số mol [imath]CaCO_3[/imath]: [imath]n_{CaCO_3}= \frac{39,7}{100}= 0,397 (mol)[/imath]
Gọi x và y lần lượt là số mol của [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] và [imath]Na_2CO_3[/imath]
[imath]Ba(HCO_3)_2 \overset{t^o}{\rightarrow} BaCO_3 \downarrow + H_2O +CO_2\uparrow[/imath]
x_____________________->____________________x (mol)
[imath]BaCO_3 \overset{t^o}{\rightarrow} BaO + CO_2 \uparrow[/imath]
x_________________->_________________x (mol)
[imath]CaCO_3 \overset{t^o}{\rightarrow} CaO + CO_2 \uparrow[/imath]
0,397_____________->_____________0,397 (mol)
=> Chất rắn X là BaO, CaO và [imath]Na_2CO_3[/imath]
Khối lượng CaO: [imath]m_{CaO}=0,397* 56= 22,232 (mol)[/imath]
=> [imath]m_{BaO} + m_{Na_2CO_3} = 47,7 - 22,232 = 25,468 (g)[/imath]
Ta có: [imath]259x + 106y = 27,4 (g)[/imath] (1)
[imath]153x + 106y = 25,468 (g)[/imath] (2)
Từ (1)(2) => [imath]x= \frac{483}{26500} (mol)[/imath] và y= 0,214 (mol)
Khối lượng [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] : [imath]m_{Ba(HCO_3)_2}= \frac{483}{26500} *259= 4,721 (g)[/imath]
Khối lượng [imath]Na_2CO_3[/imath]: [imath]m_{ Na_2CO_3}= 0,214*106=22,684 (g)[/imath]
[imath]\% m_{CaCO_3}=\frac{39,7}{67.1}*100\%= 59,165 \%[/imath]
[imath]\% m_{Ba(HCO_3)_2} = \frac{ 4,721}{67,1}*100\%=7,036 \%[/imath]
[imath]\% m_{Na_2CO_3} = 100 \% -(59,165 \% + 7,036 \%)=33,799 \%[/imath]
 

Chubby Dung

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Gold Member
12/3/20
140
419
Bến Tre
VNĐ
650,000
Nguyễn Thị Phương Dung
Lớp 8_1
Bài làm:
Gọi x,y,z lần lượt là số mol của [imath]Ba(HCO_3)_2, CaCO_3, Na_2CO_3[/imath]
Ta có: 259x+100y+106z=67,1 g (1)
PTHH:
[imath]Ba(HCO_3)_2 \overset{t^o}\to BaCO_3+H_2O+CO_2 \uparrow[/imath]
x--------------------->x (mol)
[imath]CaCO_3 \overset{t^o}\to CaO+CO_2[/imath]
y--------------->y (mol)
([imath]Na_2CO_3[/imath] không nhiệt phân được)
=> 197x+56y+106z=47,7 g (2)

Ta có [imath] CaCO_3[/imath] không tan trong nước, [imath]Ba(HCO_3)_2,Na_2CO_3[/imath] sẽ tác dụng với nhau
- GIả sử x dư, tính theo z
PTHH:
[imath]Ba(HCO_3)_2+Na_2CO_3 \to BaCO_3+2NaHCO_3[/imath]
z<-------------------z--------------->z (mol)
=> 100y+197z=39,7 g (3)
Từ (1),(2) và (3) => x=0,131 mol; y=0,257 mol; z=0,071 mol
=> [imath]m_{Ba_(HCO_3)_2}[/imath]=259. 0,131=33,929g
[imath]m_{CaCO_3}[/imath]=100. 0,257=25,7g
[imath]m_{Na_2CO_3}[/imath]=106. 0,071=7,526g
=> %[imath]m_{Ba_(HCO_3)_2}=\frac{33,929}{67,1}. 100\%[/imath]= 50,56%
% [imath]m_{CaCO_3}=\frac{25,7}{67,1}. 100\%=38,3[/imath]%
%[imath]m_{Na_2CO_3}=\frac{7,526}{67,1}. 100\%=11,22[/imath]%
 

Hải Yến

HSG Cấp Tỉnh
Quản lý
Platinum Member
Thành viên
28/2/20
176
310
VNĐ
79,502
Trần Thị Hải Yến
Lớp 9_1
BÀI LÀM
-Ta có: Trong chất rắn B chỉ có [imath]CaCO_3[/imath] không tan nên: dd C gồm [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] và [imath]Na_2CO_3[/imath]; kết tủa D là [imath]CaCO_3[/imath] => [imath]m_{CaCO_3}[/imath]= 39,7(g)
Khi cho B vào nước thì [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] tác dụng với [imath]Na_2CO_3[/imath] tạo kết tủa nhé.
BÀI LÀM
Ta có: [imath]CaCO_3[/imath] không tan trong nước nên phần trăm khối lượng [imath]CaCO_3[/imath] trong chất rắn B:
[imath]\%m_{CaCO_3}=\frac{39,7}{67,1}.100\%=59,17\%[/imath].
Khi cho B vào nước thì [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] tác dụng với [imath]Na_2CO_3[/imath] tạo kết tủa nhé.
BÀI LÀM
PTHH:

Ta có: Vì khối lượng hh không đổi khi cho vào nước:
=>[imath]m_{{{kết tủa D}_{hòa vào nước}}}[/imath]=[imath]m_{CaCO_3}[/imath]=39,7(gam)
=>[imath]n_{CaCO_3}[/imath]=[imath]\frac{39,7}{100}[/imath]=0,397(mol)
Khi cho B vào nước thì [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] tác dụng với [imath]Na_2CO_3[/imath] tạo kết tủa nhé.
Bài làm
Ta có kết tủa D là [imath]CaCO_3[/imath]
Số mol [imath]CaCO_3[/imath]: [imath]n_{CaCO_3}= \frac{39,7}{100}= 0,397 (mol)[/imath]
Khi cho B vào nước thì [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] tác dụng với [imath]Na_2CO_3[/imath] tạo kết tủa nhé.
BÀI LÀM
-Ta có PTHH:
[imath]CaCO_3\overset{t^o}\to CaO+CO_2[/imath]
[imath]Ba(HCO_3)_2\overset{t^o}\to BaCO_3+CO_2+H_2O[/imath]
Khi nung B thì [imath]BaCO_3[/imath] cũng bị nhiệt phân nên chất rắn X gồm CaO, BaO, [imath]Na_2CO_3[/imath]
BÀI LÀM
Phương trình hoá học:
[imath]Ba(HCO_3)_2 \overset{t^o}\to BaCO_3+H_2O+CO_2\uparrow[/imath]
[imath]CaCO_3 \overset{t^o}\to CaO+CO_2\uparrow[/imath]
Khi nung B thì [imath]BaCO_3[/imath] cũng bị nhiệt phân nên chất rắn X gồm CaO, BaO, [imath]Na_2CO_3[/imath]
BÀI LÀM
PTHH:

[imath]Ba(HCO_3)_2\overset{t^o}\rightarrow BaCO_3 +H_2O+CO_2[/imath](1)
[imath]CaCO_3 \overset{t^o}\rightarrow CaO+CO_2[/imath](2)
Khi nung B thì [imath]BaCO_3[/imath] cũng bị nhiệt phân nên chất rắn X gồm CaO, BaO, [imath]Na_2CO_3[/imath]
Bài làm:
PTHH:
[imath]Ba(HCO_3)_2 \overset{t^o}\to BaCO_3+H_2O+CO_2 \uparrow[/imath]
[imath]CaCO_3 \overset{t^o}\to CaO+CO_2[/imath]
([imath]Na_2CO_3[/imath] không nhiệt phân được)
Khi nung B thì [imath]BaCO_3[/imath] cũng bị nhiệt phân nên chất rắn X gồm CaO, BaO, [imath]Na_2CO_3[/imath].
Bài làm:
- GIả sử x dư, tính theo z
Không thể giả sử mà chia trường hợp nhé.
 

Hải Yến

HSG Cấp Tỉnh
Quản lý
Platinum Member
Thành viên
28/2/20
176
310
VNĐ
79,502
Trần Thị Hải Yến
Lớp 9_1
Gọi x, y, z lần lượt là số mol của [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath], [imath]CaCO_3[/imath], [imath]Na_2CO_3[/imath].
Lập hệ 3 ẩn khối lượng của B. (1)
Nung B thì thu được X gồm BaO, CaO, [imath]Na_2CO_3[/imath]
Lập hệ 3 ẩn khối lượng của X.(2)
Khi cho B vào nước thì:
[imath]Na_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2 \to BaCO_3 + 2NaHCO_3[/imath]
=> D gồm [imath]CaCO_3[/imath] và [imath]BaCO_3[/imath]
Chia 2 trường hợp:
TH 1: [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] dư, số mol tính theo [imath]Na_2CO_3[/imath]
[imath]Na_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2 \to BaCO_3 + 2NaHCO_3[/imath]
z ---------------> z -------------------> z (mol)
Lập hệ 2 ẩn khối lượng của D.(3) ( số mol [imath]BaCO_3[/imath] tính theo z)
Giải các pt (1), (2), (3) => x = 0,17 (mol), y = 0,03 (mol), z = 0,19 (mol)
Kiểm tra số mol của [imath]Na_2CO_3[/imath]
[imath]Na_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2 \to BaCO_3 + 2NaHCO_3[/imath]
0,19 ----------> 0,19 (mol)
=> [imath]n_{Ba(HCO_3)_2} = 0,19 (mol)[/imath] nhưng số mol của [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] là 0,17 < 0,19 => Không phù hợp
=> Loại TH 1.
TH 2: [imath]Na_2CO_3[/imath] dư, số mol tính theo [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath]
[imath]Na_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2 \to BaCO_3 + 2NaHCO_3[/imath]
x <---------------- x ------------> x (mol)
Lập hệ 2 ẩn khối lượng của D.(4) ( số mol [imath]BaCO_3[/imath] tính theo x)
Giải các pt (1), (2), (4) => x = 0,1 (mol), y = 0,2 (mol), z = 0,2 (mol)
Kiểm tra giống như ở TH 1 thì thấy [imath]n_{Na_2CO_3} > n_{Ba(HCO_3)_2}[/imath] => Nhận
Tính % khối lượng theo số mol tìm được ở TH 2.
Phần kiểm tra chị chỉ giải thích cho hiểu thôi, khi trình bày thì chỉ cần ghi [imath]n_{Na_2CO_3} > n_{Ba(HCO_3)_2}[/imath] là được, không cần ghi dài dòng. Khi trình bày cần ghi rõ các pt (1), (2), (3), (4) ra nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chubby Dung

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Gold Member
12/3/20
140
419
Bến Tre
VNĐ
650,000
Nguyễn Thị Phương Dung
Lớp 8_1
Bài sửa:
Gọi x,y,z lần lượt là số mol của [imath]Ba(HCO_3)_2, CaCO_3, Na_2CO_3[/imath]
=> 259x+100y+106z=67,1 g (1)
Nung chất rắn B thì được X gồm [imath]BaO,CaO,Na_2CO_3[/imath]
PTHH:
[imath]Ba(HCO_3)_2 \overset{t^o}\to BaCO_3+H_2O+CO_2 \uparrow[/imath]
x--------------------->x (mol)
[imath]BaCO_3 \overset{t^o}\to BaO+CO_2[/imath]
[imath]CaCO_3 \overset{t^o}\to CaO+CO_2[/imath]
y--------------->y (mol)
([imath]Na_2CO_3[/imath] không nhiệt phân được)
=> 153x+56y+106z=47,7 g (2)
Khi cho B vào nước thì :
PTHH:
[imath]Ba(HCO_3)_2+Na_2CO_3 \to BaCO_3+2NaHCO_3[/imath]
=> D gồm [imath]BaCO_3,CaCO_3[/imath]
Chia thành 2 trường hợp:
TH1: [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] dư, tính theo số mol của [imath]Na_2CO_3[/imath]
[imath]Ba(HCO_3)_2+Na_2CO_3 \to BaCO_3+2NaHCO_3[/imath]
z<-------------------z--------------->z (mol)
=> 100y+197z=39,7 g (3)
Từ (1),(2) và (3) => x=0,17 mol ; y=0,03 mol ; z=0,19 mol
Kiểm tra số mol của [imath]Na_2CO_3[/imath]
[imath]Ba(HCO_3)_2+Na_2CO_3 \to BaCO_3+2NaHCO_3[/imath]
0,19 ------------> 0,19 (mol)
Ta có số mol của [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] là 0,19 mol nhưng số mol của [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] là 0,17<0,19
(TH1 không hợp lý)
TH2: [imath]Na_2CO_3[/imath] dư, tính theo số mol của [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath]
[imath]Ba(HCO_3)_2+Na_2CO_3 \to BaCO_3+2NaHCO_3[/imath]
x------------------->x--------------->x (mol)
=> 197x+100y=39,7 (4)
Từ (1),(2) và (4) => x = 0,1 (mol), y = 0,2 (mol), z = 0,2 (mol)
=> [imath]m_{Ba_(HCO_3)_2}[/imath]=259. 0,1=25,9 g
[imath]m_{CaCO_3}[/imath]=100. 0,2=20 g
[imath]m_{Na_2CO_3}[/imath]=106. 0,2=21,2 g
%[imath]m_{Ba_(HCO_3)_2}=\frac{25,9}{67,1}. 100\%[/imath]= 38,599%
% [imath]m_{CaCO_3}=\frac{20}{67,1}. 100\%=29,806[/imath]%
%[imath]m_{Na_2CO_3}=\frac{21,2}{67,1}. 100\%=31,595[/imath]%
 

I'm Thái

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Gold Member
4/1/20
144
399
13
BẾN TRE
VNĐ
650,000
Lê Minh Thái
Lớp 8_1
BÀI SỬA
-Gọi x, y, z lần lượt là số mol của [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath], [imath]CaCO_3[/imath], [imath]Na_2CO_3[/imath]
=> [imath]m_B[/imath]= 259x + 100y + 106z = 67,1 (g) (1)
-PTHH:
[imath]Ba(HCO_3)_2\overset{t^o}\to BaCO_3+CO_2+H_2O[/imath]
x---------------------->x (mol)
[imath]BaCO_3\overset{t^o}\to BaO+CO_2[/imath]
x--------------->x (mol)
[imath]CaCO_3\overset{t^o}\to CaO+CO_2[/imath]
y--------------->y (mol)
=> X gồm BaO, CaO và [imath]Na_2CO_3[/imath]
=> [imath]m_X[/imath]= 153x + 56y + 106z = 47,7 (g) (2)
-Khi cho B vào nước, PTHH:
[imath]Ba(HCO_3)_2+Na_2CO_3\to BaCO_3+2NaHCO_3[/imath]
=> Xảy ra 2 trường hợp
*TH 1: [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] dư:
-PTHH:
[imath]Ba(HCO_3)_2+Na_2CO_3\to BaCO_3+2NaHCO_3[/imath]
z<----------------------z------------->z (mol)
=> D gồm [imath]CaCO_3[/imath] và [imath]BaCO_3[/imath]
=> [imath]m_D[/imath]= 197z + 100y = 39,7 (g) (3)
Từ (1), (2) (3) =>x = 0,17 (mol); y = 0,03 (mol); z = 0,19 (mol)
-Ta có: [imath]n_{Ba(HCO_3)_2}<n_{Na_2CO_3}[/imath] (0,17 < 0,19) => Không hợp lí => Loại
*TH 2: [imath]Na_2CO_3[/imath] dư:
-PTHH:
[imath]Ba(HCO_3)_2+Na_2CO_3\to BaCO_3+2NaHCO_3[/imath]
x---------------------->x------------->x (mol)
=> D gồm [imath]CaCO_3[/imath] và [imath]BaCO_3[/imath]
=> [imath]m_D[/imath]= 197x + 100y = 39,7 (g) (3)
Từ (1), (2) (3) =>x = 0,1 (mol); y = 0,2 (mol); z = 0,2 (mol)
-Ta có: [imath]n_{Ba(HCO_3)_2}<n_{Na_2CO_3}[/imath] (0,1 < 0,2) => Hợp lí => Nhận
=> [imath]m_{Ba(HCO_3)_2}[/imath]= 259 . 0,1 = 25,9 (g)
[imath]m_{CaCO_3}[/imath]= 100 . 0,2 = 20 (g)
[imath]m_{Na_2CO_3}[/imath]= 106 . 0,2 = 21,2 (g)
=> [imath]\%m_{Ba(HCO_3)_2}=\frac{25,9}{67,1}.100\%=38,60\%[/imath]
[imath]\%m_{Na_2CO_3}=\frac{21,2}{67,1}.100\%=31,59\%[/imath]
[imath]\%m_{CaCO_3}=\frac{20}{67,1}.100\%=29,81\%[/imath]
 

Minh Đăng

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
13/2/21
129
439
Bến Tre
VNĐ
200,000
Lê Minh Đăng
Lớp 8_1
BÀI SỬA
Gọi x, y, z lần lượt là số mol của [imath]Ba(HCO_3)_2, CaCO_3, Na_2CO_3[/imath] trong 67,1g chất rắn B.
Khối lượng chất rắn B đem đi nung: [imath]m_B=259x+100y+106z=67,1(g)(I)[/imath].
Phương trình hoá học:
[imath]Ba(HCO_3)_2 \overset{t^o}\to BaCO_3+H_2O+CO_2\uparrow[/imath]
x ________ [imath]\to[/imath] _________ x (mol)
[imath]BaCO_3 \overset{t^o}\to BaO+CO_2\uparrow[/imath]
x_____ [imath]\to[/imath] _____ x (mol)
[imath]CaCO_3 \overset{t^o}\to CaO+CO_2\uparrow[/imath]
y_____ [imath]\to[/imath] _____ y (mol)
Khối lượng chất rắn X sau khi nung: [imath]m_{X}=153x+56y+106z=47,7(g)(II)[/imath].
Khi cho 67,1g chất rắn B vào nước, ta chia 2 trường hợp:
+Trường hợp 1: [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] dư, tính theo [imath]Na_2CO_3[/imath]:
Phương trình hoá học:
[imath]Na_2CO_3+Ba(HCO_3)_2 \to 2NaHCO_3+BaCO_3\downarrow[/imath]
z ______________________ [imath]\to[/imath] ______________________ z (mol)
Khối lượng kết tủa D: [imath]m_D=197z+100y=39,7(g)(III)[/imath].
Từ (I), (II), (III) suy ra: x = 0,17; y = 0,03; z = 0,19(mol) [imath]\Rightarrow n_{Ba(HCO_3)_2} < n_{Na_2CO_3} \Rightarrow[/imath]Không hợp lý(loại).
+Trường hợp 2: [imath]Na_2CO_3[/imath] dư, tính theo [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath]:
Phương trình hoá học:
[imath]Ba(HCO_3)_2+Na_2CO_3 \to 2NaHCO_3+BaCO_3\downarrow[/imath]
x ______________________ [imath]\to[/imath] ______________________ x (mol)
Khối lượng kết tủa D: [imath]m_D=197x+100y=39,7(g)(IV)[/imath].
Từ (I), (II), (IV) suy ra: x = 0,1; y = z = 0,2(mol) [imath]\Rightarrow n_{Ba(HCO_3)_2} < n_{Na_2CO_3} \Rightarrow[/imath]Hợp lý(nhận).
[imath]\Rightarrow[/imath]Phần trăm khối lượng [imath]Ba(HCO_3)_2: \%m_{Ba(HCO_3)_2}=\frac{259.0,1}{67,1}.100\%=38,6\%[/imath].
Phần trăm khối lượng [imath]CaCO_3: \%m_{CaCO_3}=\frac{100.0,2}{67,1}.100\%=29,81\%[/imath].
Phần trăm khối lượng [imath]Na_2CO_3: \%m_{Na_2CO_3}=100\%-38,6\%-29,81\%=31,59\%[/imath].
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ái Quỳnh

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
9/5/21
135
445
VNĐ
400,000
Võ Thị Ái Quỳnh
Lớp 8_1
BÀI SỬA:
Gọi a,b,c lần lượt là số mol của [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath], [imath]CaCO_3[/imath],[imath]Na_2CO_3[/imath]
PTHH:
[imath]Ba(HCO_3)_2 \overset{t^o}\rightarrow BaCO_3 +H_2O+CO_2[/imath]
a______________[imath]\rightarrow[/imath]______a(mol)
[imath]BaCO_3 \overset{t^o}\rightarrow BaO +CO_2[/imath]
a_________________[imath]\rightarrow[/imath]__a (mol)
[imath]CaCO_3 \overset{t^o}\rightarrow CaO+CO_2[/imath]
b_____________[imath]\rightarrow[/imath]b (mol)
=> [imath]m_X[/imath]: 153a+56b+106c =47,7(gam)(1)
=> [imath]m_B[/imath] : 259a+100b+106c= 67,1(gam)(2)
Ta có :
Nung B thì thu được X gồm CaO , BaO và [imath]Na_2CO_3[/imath]
Khi cho B vào nước thì xảy ra phản ứng :
[imath]Na_2CO_3+Ba(HCO_3)_2 \rightarrow BaCO_3+NaHCO_3[/imath]
=> D gồm [imath]BaCO_3[/imath] và [imath]CaCO_3[/imath]
Xét 2 trường hợp:
TH 1
: [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] dư =>tính theo số mol [imath]Na_2CO_3[/imath]
-PTHH:
[imath]Ba(HCO_3)_2+Na_2CO_3\to BaCO_3+2NaHCO_3[/imath]
c__________[imath]\leftarrow[/imath]_______c___________[imath]\rightarrow[/imath]__c(mol)
=> [imath]m_D[/imath]= 197z + 100y = 39,7 (g) (3)
Từ (1), (2) (3) =>a= 0,17 (mol); b = 0,03 (mol); c= 0,19 (mol)
-Ta có: [imath]n_{Ba(HCO_3)_2}<n_{Na_2CO_3}[/imath] (0,17 < 0,19) => Không hợp lí => Loại
TH 2 : [imath]Na_2CO_3[/imath] dư=> tính theo số mol [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath]
[imath]Na_2CO_3+Ba(HCO_3)_2\rightarrow BaCO_3+2NaHCO_3[/imath]
a ______________[imath]\leftarrow[/imath] a___________[imath]\rightarrow[/imath] a (mol)
=> [imath]m_{D}[/imath]: 197a+100b=39,7 (4)(gam)
Từ (1),(2),(4)=>a=0,1 (mol); b=c=0,2 (mol)
Ta có [imath]n_{Ba(HCO_3)_2}[/imath]<[imath]n_{Na_2CO_3}[/imath] (0,1<0,2) =>nhận
=>[imath]m_{Ba(HCO_3)_2}[/imath]=0,1.259=25,9(gam)
=>[imath]m_{CaCO_3}[/imath]=100.0,2=20(gam)
Vậy % khối lượng mỗi chất trong B:
%[imath]m_{Ba(HCO_3)_2}[/imath]=[imath]\frac{25,9}{67,1}[/imath].100%=38,6%
=>%[imath]m_{CaCO_3}[/imath]=[imath]\frac{20}{67,1}[/imath].100%=29,81%
=>%[imath]m_{Na_2CO_3}[/imath]=100%-38,6%-29,81%=31,59%
 

Phạm Anh Thư

Thành viên tiêu biểu
Platinum Member
Thành viên
26/3/21
127
310
Bến Tre
VNĐ
100,000
Anh Thư
Lớp 8_1
Bài sửa
Gọi x, y và z lần lượt là số mol của [imath]Ba(HCO_3)_2, CaCO_3, Na_2CO_3[/imath]
=> [imath]259x+100y+106z = 67,1(g)[/imath] (1)
[imath]Ba(HCO_3)_2 \overset{t^o}{\rightarrow} BaCO_3 + H_2O +CO_2[/imath]
x_________->________x (mol)
[imath]BaCO_3 \overset{t^o}{\rightarrow} BaO + CO_2 \uparrow[/imath]
x________->_______x (mol)
[imath]CaCO_3 \overset{t^o}{\rightarrow} CaO + CO_2 \uparrow[/imath]
y_________->________y (mol)
=> Chất rắn X là BaO, CaO và [imath]Na_2CO_3[/imath]
=> [imath]153x + 56y + 106z=47,7 (g)[/imath] (2)
Khi cho B vào nước:
[imath]Na_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2 \to BaCO_3 \downarrow+ 2NaHCO_3[/imath]
=> Kết tủa D gồm [imath]CaCO_3[/imath] và [imath]BaCO_3[/imath]
Chia làm 2 trường hợp:
TH1: [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath] dư, ta tính theo số mol của [imath]Na_2CO_3[/imath]
[imath]Na_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2 \to BaCO_3 \downarrow+ 2NaHCO_3[/imath]
z_______->_________z______->____z (mol)
=> [imath]m_D = 100y + 197z =39,7 (g)[/imath] (3)
Từ (1) , (2) (3) => x=0,17 (mol), y=0,03 (mol) và z=0,19 (mol)
Ta có: [imath]n_{Ba(HCO_3)_2} < n_{Na_2CO_3} (0,17< 0,19)[/imath]
=> Không hợp lý (Loại)
TH1: [imath]Na_2CO_3[/imath] dư, ta tính theo số mol của [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath]
[imath]Na_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2 \to BaCO_3 \downarrow+ 2NaHCO_3[/imath]
x_______<-_________x______->____x (mol)
=> [imath]m_D = 197x + 100y =39,7 (g)[/imath] (4)
Từ (1) , (2) (4) => x=0,1 (mol), y=0,2 (mol) và z=0,2 (mol)
Ta có: [imath]n_{Ba(HCO_3)_2} < n_{Na_2CO_3} (0,1< 0,2)[/imath]
=> Hợp lý
Khối lượng [imath]Ba(HCO_3)_2[/imath]: [imath]m_{Ba(HCO_3)_2}= 0,1 * 259=25,9(g)[/imath]
Khối lượng [imath]CaCO_3[/imath] : [imath]m_{CaCO_3} =0,2*100= 20 (g)[/imath]
Khối lượng [imath]Na_2CO_3[/imath] : [imath]m_{Na_2CO_3} =0,2*106= 21,2 (g)[/imath]
=> [imath]\% m_{Ba(HCO_3)_2}=\frac{25,9}{67,1}*100\% =38,599\%[/imath]
[imath]\% m_{CaCO_3} =\frac{20}{67,1}*100\%=29,806\%[/imath]
[imath]\% m_{Na_2CO_3}= \frac{21,2}{67,1}*100\%=31,595\%[/imath]
 

Tài nguyên nổi bật

Bên trên