BD Hóa 8 Bài tập CO2 tác dụng với kiềm - hoàn thành trước 15 giờ 31.8.21

  • Thread starter Master
  • Ngày bắt đầu
  • Trả lời 11
  • Xem 1K

Master

Đầy tớ nhân dân
Quản lý
12/12/19
2,944
6,476
Bến Tre
gianghi.net
VNĐ
120,012
Nguyễn Văn Thiệp
thieptb
langtuthiep
hoahocthcsnpt
1/ Cho 1,68 lit [imath]CO_2[/imath] (đktc) sục vào bình đựng dd KOH dư. Tính nồng độ mol/lit của muối thu được sau phản ứng. Biết rằng thể tích dd là 250 ml.

2/ Cho 11,2 lit [imath]CO_2[/imath] vào 500ml dd NaOH 25% (d = 1,3g/ml). Tính nồng độ mol/lit của dd muối tạo thành.

3/ Dẫn 448 ml [imath]CO_2[/imath] (đktc) sục vào bình chứa 100ml dd KOH 0,25M. Tính khối lượng muối tạo thành.

@Hải Yến : sửa cho các em
 
Làm bài cẩu thả không cẩn thận. tái phạm sẽ khóa tài khaorn 1 tuần
BÀI LÀM
1/Số mol 1,68l [imath]CO_2(đktc): n_{CO_2}=\frac{1,68}{22,4}=0,075(mol).[/imath]
Phương trình hoá học:
[imath]CO_2 + 2KOH \to K_2CO_3+H_2O[/imath]
0,075 _______[imath]\to[/imath]_______0,075 (mol)
[imath]\Rightarrow[/imath]Nồng độ mol dung dịch muối sau phản ứng: [imath]C_{M_{K_2CO_3}}=\frac{0,075}{0,25}=0,3(mol/l)[/imath].
2/Số mol [imath]CO_2(đktc): n_{CO_2}=\frac{11,2}{22,4}=0,5(mol).[/imath]
Số mol [imath]NaOH: n_{NaOH}=\frac{1,3.500.25}{100.40}=4,0625(mol).[/imath]
Đặt T là tỉ lệ số mol của NaOH và [imath]CO_2: T=\frac{4,0625}{0,5}=8,125[/imath].
Ta thấy: 1<2<T nên NaOH dư, chỉ có [imath]Na_2CO_3[/imath] tạo thành.
Phương trình hoá học:
[imath]CO_2+2NaOH \to Na_2CO_3+H_2O[/imath]
0,5 _________[imath]\to[/imath]_________ 0,5 (mol)
[imath]\Rightarrow[/imath]Nồng độ mol dung dịch muối tạo thành: [imath]C_{M_{Na_2CO_3}}=\frac{0,5}{0,5}=1(mol/l).[/imath]
3/Số mol [imath]CO_2(đktc): n_{CO_2}=\frac{0,448}{22,4}=0,02(mol).[/imath]
Số mol [imath]KOH: n_{KOH}=0,25.0,1=0,025(mol).[/imath]
Đặt T là tỉ lệ số mol của KOH và [imath]CO_2: T=\frac{0,025}{0,02}=1,25[/imath].
Ta thấy: 1<T<2 nên tạo thành cả 2 muối [imath]KHCO_3, K_2CO_3[/imath].
Gọi x, y lần lượt là số mol của 2 muối [imath]KHCO_3, K_2CO_3[/imath].
Phương trình hoá học:
[imath]CO_2+KOH \to KHCO_3[/imath]
x ___[imath]\gets[/imath]___ x _____[imath]\gets[/imath]_____ x (mol)
[imath]CO_2+2KOH \to K_2CO_3+H_2O[/imath]
y ___[imath]\gets[/imath]___ 2y _____[imath]\gets[/imath]_____y (mol)
[imath]\Rightarrow \left.\begin{matrix}x+y=0,02(mol) \\x+2y=0,025(mol) \end{matrix}\right\}\Rightarrow x=0,015; y=0,005(mol).[/imath]
[imath]\Rightarrow[/imath]Khối lượng muối tạo thành: [imath]m_{muối}=0,015.100+0,005.138=2,19(g).[/imath]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài làm:
Câu 1:
PTHH:
[imath]CO_2+KOH \to KHCO_3[/imath]
[imath]KHCO_3+KOH \to K_2CO_3+H_2O[/imath]
=> [imath]CO_2+2KOH \to K_2CO_3+H_2O[/imath]
[imath]n_{CO_2}=\frac{1,68}{22,4}=0,075[/imath] mol
[imath]CO_2+2KOH \to K_2CO_3+H_2O[/imath]
0,075-------------------->0,075 (mol)
=> [imath]C_{M(K_2CO_3)}[/imath]=[imath]\frac{0,075}{0,25}=0,3 M[/imath]
Câu 3:
[imath]n_{CO_2}=\frac{0,448}{22,4}=0,02[/imath] mol
[imath]n_{KOH}[/imath]=0,25. 0,1=0,025 mol
[imath]CO_2+KOH \to KHCO_3[/imath]
0,02------>0,02-------->0,02 (mol)
[imath]KHCO_3+KOH \to K_2CO_3+H_2O[/imath]
0,005<------0,005--------->0,005 (mol)
=> [imath]m_{KHCO_3}[/imath]=0,02. 100=2g
[imath]m_{K_2CO_3}[/imath]=0,005. 138=0,69g
 
BÀI LÀM
Bài 1:
[imath]n_{CO_2}=\frac{1,68}{22,4}=0,075(mol)[/imath]
-PTHH:
[imath]CO_2+2KOH\to K_2CO_3+H_2O[/imath]
0,075------------------>0,075 (mol)
-Nồng độ mol của muối thu được sau phản ứng:
[imath]C_M=\frac{0,075}{0,25}=0,3M[/imath]
Bài 2:
[imath]n_{CO_2}=\frac{11,2}{22,4}=0,5(mol)[/imath]
[imath]m_{ddNaOH}[/imath]= 1,3 . 500 = 650(g)
[imath]m_{NaOH}=\frac{650.25}{100}=162,5(g)[/imath]
[imath]n_{NaOH}=\frac{162}{40}=4,06(mol)[/imath]
[imath]V_{ddsaupư}[/imath]= 11,2 + 0,5 = 11,7 (l)
-Xét tỉ lệ số mol giữa[imath]CO_2[/imath] và [imath]NaOH[/imath]:
[imath]\frac{4,06}{2}>0,5[/imath] => NaOH dư
-PTHH:
[imath]CO_2+2NaOH\to Na_2CO_3+H_2O[/imath]
0,5---------------------->0,5 (mol)
-Nồng độ mol của dd muối tạo thành:
[imath]C_M=\frac{0,5}{11,7}=0,04M[/imath]
Bài 3:
[imath]n_{CO_2}=\frac{0,448}{22,4}=0,02(mol)[/imath]
[imath]n_{KOH}[/imath]= 0,25 . 0,1 = 0,025(mol)
-PTHH:
[imath]CO_2+KOH\to KHCO_3[/imath]
0,02------------------->0,02 (mol)
=> KOH dư
[imath]CO_2+2KOH\to K_2CO_3+H_2O[/imath]
0,005<-----0,005------>0,005 (mol)
[imath]m_{KHCO_3}[/imath]= 0,02 . 100 = 2(g)
[imath]m_{K_2CO_3}[/imath]= 0,005 . 138 = 0,69(g)
[imath]m_{muối tạo thành}[/imath]= 2+0,69 = 2,69 (g)
 
Bài làm
1)
Số mol [imath]CO_2[/imath]: [imath]n_{CO_2}=\frac{1,68}{22,4}=0,075(mol)[/imath]
[imath]CO_2 + KOH \to KHCO_3[/imath]
0,075___________->____0,075(mol)
Nồng độ mol/lít của muối thu được sau phản ứng: [imath]C_M= \frac{0,075}{0,25}=0,3(M)[/imath]
2)
Số mol [imath]CO_2[/imath]: [imath]n_{CO_2}=\frac{11,2}{22,4}=0,5(mol)[/imath]
Khối lượng dd NaOH: [imath]m_{ddNaOH}=500*1,3=650(g)[/imath]
Khối lượng NaOH: [imath]m_{NaOH}=\frac{650*25}{100}=162,5(g)[/imath]
Số mol NaOH: [imath]n_{NaOH}=\frac{162,5}{40}=4,0625(g)[/imath]
Tỉ lệ [imath]\frac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=\frac{4,625}{0,5}>2[/imath]
=> Sản phẩm tạo thành là [imath]Na_2CO_3[/imath] và [imath]NaOH(dư)[/imath]
PTHH:
[imath]CO_2 + 2NaOH \to Na_2CO_3 + H_2O[/imath]
0,5_________->_________0,5(mol)
Thể tích dd sau phản ứng: [imath]V_{dd}=11,2+0,5=11,5(l)[/imath]
[imath]C_M= \frac{0,5}{11,5}=0,043(M)[/imath]
3)
Số mol [imath]CO_2[/imath]: [imath]n_{CO_2}=\frac{0,448}{22,4}=0,02(mol)[/imath]
Số mol [imath]KOH[/imath]: [imath]n_{KOH}=0,1*0,25=0,025(mol)[/imath]
[imath]CO_2 + KOH \to KHCO_3[/imath]
0,02____->__0,02__->__0,02(mol)
[imath]KHCO_3 + KOH \to K_2CO_3 + H_2O[/imath]
0,005__<-___0,005___->__0,005(mol)
Khối lượng [imath]KHCO_3[/imath]: [imath]m_{KHCO_3}= (0,02-0,005)*100=1,5(g)[/imath]
Khối lượng [imath]K_2CO_3[/imath]: [imath]m_{K_2CO_3}=0,005*138=0,69(g)[/imath]
 
BÀI LÀM:
Câu 1:
PTHH:

[imath]CO_2 +KOH\rightarrow KHCO_3[/imath]
0,075_[imath]\rightarrow[/imath] 0,075[imath]\rightarrow[/imath]___0,075(mol)
[imath]KOH+KHCO_3\rightarrow K_2CO_3 +H_2O[/imath]
0,075__[imath]\rightarrow[/imath]0,075__[imath]\rightarrow[/imath]___0,075(mol)
Số mol của [imath]CO_2[/imath] : [imath]n_{CO_2}[/imath]=[imath]\frac{1,68}{22,4}[/imath]=0,075(mol)
250ml=0,25lít
Vậy nồng độ mol của Muối tạo thành : [imath]{{C}_{{M}_{K_2CO_3}}}[/imath]=[imath]\frac{0,075}{0,25}[/imath]=0,3(mol/lít)
Câu 3:
PTHH:
[imath]CO_2 +KH\rightarrow KHCO_3[/imath]
0,02_[imath]\rightarrow[/imath] 0,02[imath]\rightarrow[/imath]___0,02(mol)
[imath]KOH+KHCO_3\rightarrow K_2CO_3 +H_2O[/imath]
0,005__[imath]\rightarrow[/imath]0,005__[imath]\rightarrow[/imath]___0,005(mol)
448ml=0,448lít
Số mol của [imath]CO_2[/imath] : [imath]n_{CO_2}[/imath]=[imath]\frac{0,448}{22,4}[/imath]=0,02(mol)
Số mol của KOH : [imath]n_{KOH}[/imath]=[imath]\frac{100}{1000}[/imath].0,25=0,025(mol)
=>KOH dư
Số mol KOH dư : [imath]n_{{KOH}_{dư}}[/imath]=0,025-0,02=0,005(mol)
Vậy khối lượng của muối tạo thành :
[imath]m_{{KHCO_3}_{dư}}[/imath]=(0,02-0,005).100=1,5(gam)
[imath]m_{K_2CO_3}[/imath]=0,005.138=0,69(gam)
 
Câu 1 các bạn làm đúng.
BÀI LÀM
Bài 2:
[imath]V_{ddsaupư}[/imath]= 11,2 + 0,5 = 11,7 (l)
Bài làm
2)
Thể tích dd sau phản ứng: [imath]V_{dd}=11,2+0,5=11,5(l)[/imath]
Thể tích của chất khí và chất lỏng khác nhau nên không thể cộng hai cái thành thể tích dung dịch sau p/ứ được, thể tích dd NaOH là thể tích dd sau p/ứ nhé.
Bài làm:
Câu 3:
=> [imath]m_{KHCO_3}[/imath]=0,02. 100=2g
BÀI LÀM
Bài 3:
[imath]m_{KHCO_3}[/imath]= 0,02 . 100 = 2(g)
Số mol của [imath]KHCO_3[/imath] chỉ còn 0,015 mol vì 0,005 mol kia đã bị KOH trung hòa nhé.
 
Bài sửa:
Câu 2:
[imath]n_{CO_2}=\frac{11,2}{22,4}=0,5[/imath] mol
[imath]m_{ddNaOH}=500. 1,3=650[/imath]g
[imath]m_{NaOH}=\frac{650*25}{100}=162,5[/imath] g
[imath]n_{NaOH}=\frac{162,5}{40}=4,0625[/imath] g
Ta có: [imath]\frac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=\frac{4,625}{0,5}>2[/imath]
=> NaOH dư, sản phẩm là [imath]Na_2CO_3[/imath]
PTHH:
[imath]CO_2 + 2NaOH \to Na_2CO_3 + H_2O[/imath]
0,5--------------------->0,5 (mol)
[imath]C_M= \frac{0,5}{0,5}=1[/imath]M
Câu 3:
[imath]CO_2+KOH \to KHCO_3[/imath]
0,02------>0,02-------->0,02 (mol)
[imath]KHCO_3+KOH \to K_2CO_3+H_2O[/imath]
0,005<------0,005--------->0,005 (mol)
=> [imath]m_{KHCO_3}[/imath]=(0,02-0,005). 100=1,5g
 
BÀI SỬA
Bài 2:
[imath]n_{CO_2}=\frac{11,2}{22,4}=0,5(mol)[/imath]
[imath]m_{ddNaOH}[/imath]= 1,3 . 500 = 650(g)
[imath]m_{NaOH}=\frac{650.25}{100}=162,5(g)[/imath]
[imath]n_{NaOH}=\frac{162}{40}=4,06(mol)[/imath]
-Xét tỉ lệ số mol giữa[imath]CO_2[/imath] và [imath]NaOH[/imath]:
[imath]\frac{4,06}{2}>0,5[/imath] => NaOH dư
-PTHH:
[imath]CO_2+2NaOH\to Na_2CO_3+H_2O[/imath]
0,5---------------------->0,5--------->0,5 (mol)
[imath]V_{H_2O}[/imath]= 0,5 . 22,4 = 11,2(l)
-Nồng độ mol của dd muối tạo thành:
[imath]C_M=\frac{0,5}{0,5}=1M[/imath]
Bài 3:
[imath]m_{KHCO_3}[/imath]= 0,015 . 100 = 1,5(g)
[imath]m_{K_2CO_3}[/imath]= 0,005 . 138 = 0,69(g)
[imath]m_{muối tạo thành}[/imath]= 1,5+0,69 = 2,19 (g)
 
BÀI SỬA:
Câu 2:

Số mol [imath]CO_2[/imath]: [imath]n_{CO_2}[/imath]=[imath]\frac{11,2}{22,4}[/imath]=0,5(mol)
Khối lượng NaOH: [imath]m_{NaOH}=\frac{500.1,3*25}{100}[/imath]=162,5(g)
Số mol NaOH: [imath]n_{NaOH}[/imath]=[imath]\frac{162,5}{40}[/imath]=4,0625(g)
Xét tỉ lệ : [imath]\frac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}[/imath]=[imath]\frac{4,625}{0,5}[/imath]>2
=> Sản phẩm tạo thành là [imath]Na_2CO_3[/imath] và NaOH(dư)
PTHH:
[imath]CO_2 + 2NaOH \to Na_2CO_3 + H_2O[/imath]
0,5_________[imath]\rightarrow[/imath]_________0,5(mol)
500 ml=0,5 lít
Vậy nồng độ mol/lít của dung dịch muối tạo thành :
[imath]{{C}_{{M}_{Na_2CO_3}}}[/imath]= [imath]\frac{0,5}{0,5}[/imath]=1(mol/lít)
 
Bài sửa
2)
Số mol [imath]CO_2[/imath]: [imath]n_{CO_2}=\frac{11,2}{22,4}=0,5(mol)[/imath]
Khối lượng dd NaOH: [imath]m_{ddNaOH}=500*1,3=650(g)[/imath]
Khối lượng NaOH: [imath]m_{NaOH}=\frac{650*25}{100}=162,5(g)[/imath]
Số mol NaOH: [imath]n_{NaOH}=\frac{162,5}{40}=4,0625(g)[/imath]
Tỉ lệ [imath]\frac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=\frac{4,625}{0,5}>2[/imath]
=> Sản phẩm tạo thành là [imath]Na_2CO_3[/imath] và [imath]NaOH(dư)[/imath]
PTHH:
[imath]CO_2 + 2NaOH \to Na_2CO_3 + H_2O[/imath]
0,5_________->_________0,5(mol)
Thể tích dd sau phản ứng: [imath]V_{dd}=500(ml)=0,5(l)[/imath]
[imath]C_M= \frac{0,5}{0,5}=1(M)[/imath]
 
BÀI SỬA:
Câu 3:

Khối lượng [imath]KHCO_3[/imath] : [imath]m_{KHCO_3}[/imath]= (0,02-0,005) . 100 = 1,5(gam)
Khối lượng [imath]K_2CO_3[/imath] : [imath]m_{K_2CO_3}[/imath]= 0,005 . 138 = 0,69(gam)
=>Khối lượng Muối tạo thành : [imath]m_{muối tạo thành}[/imath]= 1,5+0,69 = 2,19 (gam)
 

Tài nguyên mới

Back
Bên trên