Bài viết mới nhất Chủ đề mới nhất Trả lời nhiều nhất Phản ứng nhiều nhất Được xem nhiều nhất

Hóa 8 Bài tập - Bài 34: Bài luyện tập 6

TrungKiên

HSG Cấp Tỉnh
Platinum Member
Thành viên
28/3/20
37
57
18
Bến Tre
VNĐ
0
Trần Huỳnh Trung Kiên
Bài 34: Đề và đáp án bài tập bài luyện tập 6
Bài 1:
Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất: [imath]O_2[/imath], [imath]Fe_2O_3[/imath],[imath]Fe_3O_4[/imath], PbO ở nhiệt độ thích hợp. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích và cho biết mỗi phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì?
Bài 2: Có 3 lọ đựng riêng biệt các chất khí sau: khí oxi, không khí, và hiđro. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ra chất khí trong mỗi lọ?
Bài 3: Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cu thí nghiệm như hình vẽ. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
A. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí oxi.
B. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu không khí.
C. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro.
D. Có thể dùng để điều chế hidro nhưng không thu được khí hiđro.
Bài 4:
a) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
- Cacbon đioxit + nước → Axit cacbonic ([imath]H_2CO_3[/imath]).
- Lưu huỳnh đioxit + nước → Axit sunfurơ ([imath]H_2SO_3[/imath]).
- Kẽm + axit clohiđric → Kẽm clorua + [imath]H_2[/imath].
- Điphotpho pentaoxit + nước → Axit photphoric ([imath]H_3PO_4[/imath]).
- Chì (II) oxit + hiđro → Chì (Pb) + [imath]H_2O[/imath].
b) Mỗi phản ứng hóa học trên đây thuộc loại phản ứng nào? Vì sao?
Bài 5:
a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit và sắt (III) oxit ở nhiệt độ thích hợp?.
b) Trong các phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa? Vì sao?
c) Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp hai kim loại, trong đó có 2,8g sắt thì thể tích (ở đktc) khí hiđro vừa đủ cần dùng để khử đồng (II) oxit và sắt (III) oxit là bao nhiêu?
Bài 6: Cho các kim loại kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng.
a) Viết các phương trình phản ứng.
b) Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit sunfuric? Kim loại nào cho nhiều khi hiđro nhất?
c) Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng kim loại nào nhỏ nhất?
Giải
1.
[imath]2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O[/imath](phản ứng hóa hợp)
[imath]Fe_2O_3 + 3H_2 \rightarrow 2Fe + 3H_2O[/imath](phản ứng oxi hóa khử - Phản ứng thế )
[imath]Fe_3O_4 + 4H_2 \rightarrow 3Fe + 4H_2O[/imath](phản ứng oxi hóa khử - Phản ứng thế )
[imath]PbO + H_2 \rightarrow Pb + H_2O[/imath](phản ứng oxi hóa khử - Phản ứng thế )
2.
- Cho que đóm còn tàn đỏ vào từng bình chứa khí
+Bình làm que đóm bùng cháy mãnh liệt là bình chứa oxi
+Hai bình không hiện tượng là hai bình chứa không khí và hiđro.
- Phân biệt hai bình chứa không khí và hiđro
Dẫn lần lượt khí ở từng bình qua ống nghiệm đựng CuO nung nóng
+Nếu CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ thì khí là H2
[imath]H_2 + CuO \overset{t^o}\rightarrow Cu + H_2O[/imath]
+Nếu không hiện tượng là không khí.
3.
Câu C
PTHH:[imath]2Al + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2[/imath]
Thu bằng cách úp bình vì Hidro nhẹ hơn không khí
4.
a)[imath]CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3[/imath](1)
[imath]SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3[/imath](2)
[imath]Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2[/imath](3)
[imath]P_2O_5 + 3H_2O \rightarrow 2H_3PO_4[/imath](4)
[imath]PbO + H_2 \rightarrow Pb + H_2O[/imath](5)
b)- Phản ứng (1), (2) và (4) là phản ứng kết hợp vì một chất mới tạo từ nhiều chất.
- Phản ứng (3) và (5) là phản ứng thế và đồng thời phản ứng (5) là phản ứng oxi hóa khử.
5.
a)[imath]CuO + H_2 \overset{t^o}\rightarrow Cu + H_2O[/imath](1)
[imath]Fe_2O_3 + 3H_2 \overset{t^o}\rightarrow 2Fe + 3H_2O[/imath](2)
b)Trong phản ứng (1), (2) chất khử H2 vì chiếm oxi của chất khác, chất oxi hóa là CuO và Fe2O3 vì nhường oxi cho chất khác.
c)[imath]m_{Cu}=6-2,8=3,2g[/imath]
[imath]n_{Fe}=\frac{2,8}{56}=0,05mol[/imath]
[imath]n_{Cu}=\frac{3,2}{64}=0,05mol[/imath]
[imath]CuO + H_2 \overset{t^o}\rightarrow Cu + H_2O[/imath]
0,05---0,05-------------0,05
[imath]Fe_2O_3 + 3H_2 \overset{t^o}\rightarrow 2Fe + 3H_2O[/imath]
0,025-----0,075------------0,05
[imath]V_{H_2}=(0,05+0,075).22,4=2,8l[/imath]
6.
a)[imath]Zn+H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2[/imath]
[imath]2Al + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2[/imath]
[imath]Fe + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2[/imath]
b,c)Giả sử có m g mỗi kim loại
[imath]n_{Zn}=\frac{m}{65} mol[/imath]
[imath]n_{Al}=\frac{m}{27} mol[/imath]
[imath]n_{Fe}=\frac{m}{56} mol[/imath]
[imath]Zn+H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2[/imath](1)
m/65-------------------------m/65
[imath]2Al + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2[/imath](2)
m/27-------------------------m/18
[imath]Fe + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2[/imath](3)
m/56-------------------------m/56
[imath]\frac{m}{65}[/imath]<[imath]\frac{m}{56}[/imath]<[imath]\frac{m}{18}[/imath]
=>[imath]n_{H_2}(1)<n_{H_2}(3)<n_{H_2}(2)[/imath]
=>Nếu cùng khối lượng thì Nhôm cho nhiều Hidro nhất ( tỉ lệ về thể tích cũng là tỉ lệ số mol )
=>Ngược lại nếu cùng thu được một thể tích Hidro thì khối lượng Nhôm phản ứng là nhỏ nhất
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chủ đề tương tự
Khởi tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Thời gian
Master Bài tập Hóa 8 04.05.21 Hóa 8 1
Gia Nghi BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 24.4.21 Bồi dưỡng Hóa 8 5
Master Bài tập hóa 8 (khối lượng) ngày 13.4.21 Bồi dưỡng Hóa 8 13
Master Bài tập Hóa 8 - ngày 13.04.21 Bồi dưỡng Hóa 8 5
Master BD Hóa 8 Bài tập dành cho HSG nhóm mới Bồi dưỡng Hóa 8 14
Master 70 bài tập di truyền hay và khó - Sinh học 12 Sinh học THPT 0
Master Bài tập ngày 24.3 - hạn nộp có thể đến tối mai Bài tập tổng hợp 7
Master Chuyên đề Phương pháp giải bài tập ancol Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Tài liệu lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chương 2 - Bảng tuần hoàn - File word có đáp án Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập về thí nghiệm Hóa học Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập Hóa hữu cơ 12 _ Full có lời giải Hóa 12 1
Master Học trực tuyến Bài luyện tập : Hidro cacbon - Nhiên liệu ( học từ 14.3 - 21.3) tuần này chỉ học 1 bài này Học online Hóa 9 0
Master Bài tập hay dành cho HS 8 - 9 Hóa 9 1
H Bài tập chương 4: Oxi Hóa 8 4
T Hóa 8 Bài tập - Bài 33 : Điều chế khí Hidro - Phản ứng thế Hóa 8 0
T Hóa 8 Bài tập - Bài 31 : Tính chất ứng dụng của Hidro Hóa 8 0
Master BD Hóa 9 Bài tập ngày 01/03/2021 Bài tập tổng hợp 3
Master BD Hóa 9 Bài tập ngày 20.02.21 Bài tập tổng hợp 6
Master Học trực tuyến Bài luyện tập số 5 Hóa học 8 (thời gian từ 17-20/02/21) Học online hóa 8 0
Master Kiến thức lý thuyết và bài tập Nguyên Hàm có đáp án Toán THPT 0
Master Chuyên đề Phương pháp giải bài tập Crom Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master BD Hóa 9 Bài tập ngày 3-2-2021 Bài tập tổng hợp 6
Master Học trực tuyến Hóa Học Lớp 8 – Bài giảng Luyện tập chương 4 Oxi – Không khí Học online hóa 8 0
Master BD Hóa 9 Bài tập hóa 9 - 18.12.20 (hoàn thành trước 19h tối) Bài tập tổng hợp 3
Master BD Hóa 9 Bài tập HSG hóa 9 Bài tập tổng hợp 7
Master Bài tập dành riêng cho Kiên và Yến Bài tập tổng hợp 13
Master Chuyên đề AnKin và Bài tập Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập chuẩn bị thi huyện các bạn làm trước 22 giờ tối mai (11.11.20) Đề Hóa cấp huyện 7
Master Cẩm nang giải bài tập bằng công thức - Hữu cơ Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Giới thiệu 22 phương pháp và kỹ thuật hiện đại giải nhanh bài tập trắc nghiệm Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Một số bài tập dành riêng cho Kiên và Yến (Dũng phụ trách gửi bài nhé) HS tự đánh giá 5
Master BD Hóa 9 Bài tập ngày 20.10.20 Bài tập tổng hợp 11
Master BD Hóa 9 Một số bài tập cho ngày thứ 5 - Nhóm hsg thi huyện Bài tập tổng hợp 1
Master Giới thiệu 16 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học Lý thuyết - Chuyên đề 0
Master Bài tập Hóa 9 ngày 24.9.20 Bài tập định tính 4
Master Bài tập hóa 8 (đăng lại) Bồi dưỡng Hóa 8 0
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 17/9/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 6
Master BD Hóa 8 Bài tập Hóa 8 ngày 07/09/2020 Bồi dưỡng Hóa 8 6
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 ngày 09/07/20 Bồi dưỡng Hóa 8 8
Gia Nghi Giúp em bài tập này với! Bồi dưỡng Hóa 8 2
Master BD Hóa 8 Bài tập Hóa 8 ngày 06/07/20 Bồi dưỡng Hóa 8 8
Master BD Hóa 9 Bài tập Hữu cơ ngày 02.07.20 Hóa hữu cơ 9
Master BD Hóa 9 Bài tập hữu cơ 01.07.20 Hóa hữu cơ 7
Master BD Hóa 9 Bài tập vô cơ 1.7.20 Bài tập tổng hợp 7
Master BD Hóa 9 Bài tập vô cơ 9 - Hay Bài tập tổng hợp 7
Master BD Hóa 9 Bài tập hóa hữu cơ 28.6.20 Hóa hữu cơ 8
Master BD Hóa 9 Bài tập hidrocacbon Hóa hữu cơ 6
Master BD Hóa 9 Bài tập hữu cơ hóa 9 Hóa hữu cơ 6
Master Một số dạng bài tập về kim loại tác dụng với axit - Hóa học 8,9 Hóa 9 0
Master BD Hóa 8 Bài tập hóa 8 (cũ) Bồi dưỡng Hóa 8 3

Chủ đề tương tự

Vi Tính Gia Nghi
Bên trên