Mới nhất Chủ đề mới Tài nguyên mới Trả lời nhiều Tương tác nhiều Xem nhiều

Hỏi Giúp mình giải bài tập này với

Nguyệt Ánh

Thành viên tiêu biểu
Thành viên
7/1/23
54
188
Phạm Thị Nguyệt Ánh
câu 1:
Hoà tan 8,7g hỗn hợp kim loại Kali và 1 kim loại R (hoá trị II) trong dung dịch axit HCl lấy dư thấy có 5,6l Hidro (đktc) thoát ra. Mặc khác nếu hoà tan riêng 9 gam kim loại R trong HCl dư thì thể tích khí Hidro sinh ra chưa đến 11 lít (đktc). Hãy xác định R
@GH2009 @Hoai Ngoc
 
*Giải:
TN1:

[imath]n_{H_2}[/imath] = 0,25 mol
Gọi x,y lll số mol K và R trong 8,7g hỗn hợp
=> 39x + Ry = 8,7 (1)
[imath]2K + 2HCl \to 2KCl + H_2[/imath]
x----------------------->0,5x (mol)
[imath]R + 2HCl \to RCl_2 + H_2[/imath]
y----------------------->y (mol)
0,5x + y = 0,25 => y< 0,25 (2)
0,5x + y = 0,25 <=> 39x + 78y = 19,5 (3)
Lấy (3) - (1) ta được: 78y - Ry = 19,5 - 8,7 <=> R = [imath]\frac{78y-10,8}{y}[/imath]
Thay (2) vào (4) ta được: R < [imath]\frac{78.0,25-10,8}{0,25}[/imath] <=> R<34,8 (5)
*TN2:
[imath]n_R = \frac{9}{R}[/imath] mol
[imath]R + 2HCl \to RCl_2 + H_2[/imath]
[imath]\frac{9}{R}[/imath]------------------->[imath]\frac{9}{R}[/imath] (mol)
Ta có: [imath]\frac{9}{R} < \frac{11}{22,4}[/imath]
<=> 9 . 22,4 < 11R => [imath]\frac{9.22,4}{11}[/imath] < R <=> 18,3<R (6)
Từ (5) và (6) ta được: 18,3<R<34,8 => R = 24 (Mg)
 
Back
Bên trên